Saken om nedleggelsen har virkelig blusset opp igjen etter den fatale drukningsulykken i Tromsø i starten av august. 

Etter nedleggelsen av Tromsø brann og redning sin redningsdykkertjeneste er Alta og Bodø nærmeste offentlige redningsdykkertjeneste. Skal en av disse rykke ut til Tromsø bare en brøkdel av antall utrykninger Redningsdykkertjenesten i Tromsø hadde i 2021, kan det bli dyrt.

 Samfunnssikkerhet og beredskap, sammen med våre medlemmers og arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, er av forbundets høyest prioriterte saker. Våre medlemmer er i det vesentlige definert som samfunnskritiske.
 
I Tromsø kommunes kommunestyremøte 15. -16.12.21 vedtok politikerne å redusere bemanningen hos Tromsø brann og redning, samt å legge ned dykkertjenesten. 
Tromsø kommune har med dette foretatt to svært krevende beslutninger som får betydelige konsekvenser for arbeidsfolk, brannfolkenes liv og helse, samfunnssikkerheten som også påvirker den maritime næringens behov for brann og redningsberedskap nå og i fremtiden. 
 
Saken har vakt betydelig harme og engasjement hos medlemmene i Tromsø brann og redning, hos våre sjøansatte med støtte fra seksjonsoverlege ved luftambulanseavdeling og klinikkoverlege, ved akuttmedisinsk klinikk UNN, Tromsø, Maritimt Forum Nord og Maritimt Forum nasjonalt
 
Det norske maskinistforbund, Dnmf, ba om en juridisk betenking fra advokatfirmaet Kvåle, etter at Tromsø kommune i desember 2021 vedtok økonomiske kutt som medførte at beredskapen i Tromsø brann og redning blir vesentlig redusert og at redningsdykkertjenesten i Tromsø kommune blir lagt ned.
  
Advokatfirmaet Kvåles rapportavdekket flere juridiske betenkninger i saksbehandlingen i forbindelse med vedtaket: 

•    Saken er slik Kvåle ser det, ikke tilstrekkelig opplyst og er dermed ikke i tråd med kravet om forsvarlig saksbehandling.
•    Kommunestyrets vedtatte brannordning følger ikke dokumenterte analyser (ROS analyse og beredskapsanalyse fra Norconsult) som identifiserer at beredskapen bør økes. 
•    Redningsdykkertjenesten som nå legges ned var et av kriteriene for at Tromsø kommune ble valgt som lokasjon for helikopterbase.
•    Det stilles spørsmål om de ansatte ved TBR KFs beredskapsavdeling fremover vil ha et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø som følge av den samlede belastning de forespeilede endringene vil innebære.
•    Det er videre grunn til å stille spørsmål ved om den forholdsvis utstrakte bruken av vikarer og overtidsarbeid i beredskapsavdelingen er lovlig.
 
Det norske maskinistforbund (Dnmf) er svært bekymret over situasjonen, for våre medlemmer i Tromsø brann og redning og for rammevilkårene for den maritime næringen i nord.

Og vi ser frem til møter med både direktorat og departement.