Den brå og voldsomme økningen i energikostnader i Europa og Norge har fått store konsekvenser for mange. For nærskipsfarten er økningen i drivstoffkostnader i ferd med å gjøre at skip blir lagt i bøye og sjøfolk satt på land. 
Dnmf, Kystrederiene og de to andre sjømannsorganisasjonene ønsker nå en kompensasjonsordning og spiller inn følgende akutte tiltak for nærskipsfarten:
• Når drivstoffprisen er over 8,0 kr per liter inkludert avgifter innføres en fraktkompensasjonsordning som utligner prisdifferansen med utlandet for NOR-skip. Prisdifferensen til utlandet utgjør i dag cirka 2 kroner per liter og ordningen bør gjelde fra 1/1 2022. 
• Det utarbeides en tilsvarende ordning som kompenserer de som benytter 
strøm og LNG.
• Støtten innføres foreløpig under EUs regler om bagatellmessig støtte der hver 
støttemottaker kan motta støtte på inntil 200 000 euro (om lag 2 mill. norske 
kroner) over en treårsperiode. Samtidig jobbes det opp mot ESA med en 
lagvaring ordning som også likebehandler små og store selskaper.
• Støtteordningene under ENOVA for grønnere og mer effektiv drift i 
sjøtransporten styrkes også med 900 mill. kroner for oppskalering av dagens 
tilgjengelige utslippskuttende teknologi (hybridisering), samt effektivisering av 
eksisterende fartøy, slik at omstillingstakten kan økes og klimagassutslippene 
snarlig reduseres.
• På lenger sikt må det arbeides for harmonisert avgiftsnivå med EU.