Dnmf benyttet anledningen til å minne regjeringen om at de i Hurdalsplattformen er tydelig på at de ønsker en konkurransedyktig nettolønnsordning, det er ikke tilfellet i regjeringens statsbudsjett for 2023. Dnmf roste også regjeringens nullvisjon for ulykker ombord på næringsfartøy. 

Se innlegget her. 

Les hele innlegget til administrerende direktør under: 

Dnmf er et forbund med rundt 6000 medlemmer og organiserer maskin og elektrooffiserer samt maritime ingeniører i hele maritim næring, brann og redningsetatene, teknisk personell innen energi og energi gjennvinning, i helseforetakene og kommunene.

Vi ser at i en krevende tid og med de konsekvenser dette får for statsbudsjettet, viser budsjettet en positiv tydelig satsing på maritim næring, maritim kompetanse og utviklingen av arbeidsplassene i havrommet.

Det er likevel noen nødvendige sammenhenger som mangler.

Nettolønnsordningen og norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann

Dnmf vil gratulere regjeringen med lovforslaget på innføring av norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann og vil minne om betydningen av at loven innrettes slik at den treffer presis i alle segmentene.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at en ønsker en konkurransedyktig nettolønnsordning. Dette er regjeringens tredje mulighet til å levere på dette. 
Den foreslåtte nettolønnsordningen er ikke konkurransedyktig.
Nettolønns ordningen og norske lønns og arbeidsvilkår er to nødvendige, men i seg selv ikke tilstrekkelige faktorer, for å gjøre norsk maritim kompetanse sjøfolka konkurransedyktig i en internasjonal næring. For at norsk bosatt arbeidskraft skal kunne konkurrere om arbeidsplassene i maritim næring må vi også ha på plass en konkurransedyktig nettolønnsordning og en forutberegnelig nettolønnsordning. 
 Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, skal sikre norsk maritim kompe-tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår. Tilskuddsordningen omfatter også opplæringsstillinger som inkluderer lærling, kadett og junioroffiserer. 
Rederiene er betydelige opplæringsbedrifter og hver dag går det tapt arbeidsplasser og maritim kompetanse som følge av at vi ikke har en konkurransekraftig nettolønnsordning.
Det er nå stor mangel på norsk maritim kompetanse, på maskin og elektrooffiserer og maritime ingeniører. 
Uten at norsk bosatt arbeidskraft kan konkurrere om arbeidsplassene i maritim næring utgjør dette en stor utfordring for regjeringens øvrige satsing i maritim næring.
Dette er kompetanse som utgjør arbeidstakere i de fire største økonomiske motorene i Norge i dag og i fremtiden.
En forutberegnelig tilgang til arbeidsmarkedet som en konkurransedyktig nettolønnsordning sammen med regulering av krav om norske lønns og arbeidsvilkår er avgjørende.

(Nullvisjon for ulykker)

Jeg er svært glad for å se at i forbindelse med statsbudsjettet ble fremlagt en nullvisjon for ulykker om bord på næringsfartøy. 

Dette er særdeles viktig i forbindelse med den grønne teknologiutviklingen, nye krav til næringen og bruken av nye energiformer som hydrogengass, elektrifisering, biogass, atomkraft Thorium, tilsettingen av kjemikalier ikke minst.

Nullvisjon har selvsagt med sikkerhetsbemanningen å gjøre og det er viktig, men utfordringen er vesentlig større.

Utfasingen av energiformer med store karbonavtrykk erstattes av nye energiformer som kan være bedre for miljøet, men vesentlig mer utfordrende og med store konsekvenser for arbeidstakerens Helse, miljø og sikkerhet.

Dette får konsekvenser for den nødvendige kompetansen om bord, etter og videreutdanning samt innholdet av grunnutdanningene.
Det må på plass arbeidslivsforskning for konsekvensen av håndteringen av disse energiformene på sjøen, med store bevegelser, tempraturer, brann og eksplosjonsfare, krav til konstruksjonen av skipene, standardiseringsarbeid, regelverksutvikling nasjonalt og internasjonalt der Norge som flaggstat også fremover må ha en ledende rolle, og en oppbygging av brann og redningsbistanden på land som skal bistå maritim næring ved ulykker.

Jeg vil gjøre næringskomiteen oppmerksom på at det ikke finnes redningsdykkertjeneste i dette landet mellom Bodø og Alta!

Som fagforening ber vi om å få bidra i prosessen med utviklingen av innholdet i nullvisjonen og forventer at fagforeningene som representere sjøfolka og Maritimt Hus blir hørt i saken.

Det er i statsbudsjettet for 2023 varslet nedtrekk i program for maritim kompetanse, MARKOM, beløpet er ikke angitt.