Dnmf møtte NHO Sjøfart 26 april og partene kom til enighet.

Forhandlingene ble holdt hos NHO og gjennomført av Dnmsf  forhandlingsutvalg ved: Jan Roger Guldberg (leder), Anders Gjestad, Anders Ødman, Kjetil Bjarne Hov, Anders Fredriksen, Jan Marcussen.

Tilstede var også administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og områdeansvarlig Ulf Brekke.

År 2023, den 26. april, ble det holdt forhandlingsmøte mellom NHO Sjøfart og Det norske maskinistforbund i henhold til bestemmelser om lønnsregulering for 2. avtaleår i overenskomstene for maskinoffiserer i innenriksfart. 

Forhandlingene ble ført med utgangspunkt i følgende overenskomsters bestemmelser om lønnsregulering for 2. avtaleår:

  • Passasjerskip i ferge- og lokalfart
  • Passasjerskip i kystfart
  • Lasteskip i kystfart
  • Skip beskjeftiget med buksering, herunder ” Stand-by” avtalen
  • Skoleskipet Gann
  • Skip tilhørende Redningsselskapet.

Årets forhandlinger var et samordnet mellomoppgjør, der kun forhandlingstema er begrenset til lønnstillegg. 

Resultatet:
1.    NHO Sjøfart og Det norske maskinistforbund er enige om at det gis et generelt sentralt tillegg på 7,50 kr pr time. Det sentrale tillegget utgjør 1219 kr pr måned, og legges på overenskomstens minstelønnssatser og på rederienes grunnhyretabeller. For å unngå at verdien av det sentralt gitte tillegget reduseres lokalt, skal alle timebaserte tillegg som ikke er regulert av grunnhyretabellene reguleres tilsvarende.
2. DNMF har tatt opp at de lokale forhandlingene i noen rederier ikke oppfattes som reelle. Partene understreker at det skal gjennomføres reelle forhandlinger lokalt, basert på de fire kriteriene i overenskomsten, der rammen i frontfaget er normgivende for de totale tilleggene som gis sentralt og lokalt. NHO Sjøfart skal presisere dette i kommunikasjon om oppgjøret til medlemmene.
3. DNMF har tatt opp at det i noen tilfeller er vanskelig for tillitsvalgte å få fri til å delta i forhandlinger, både sentralt og lokalt. Partene er enige om at hovedavtalen § 5-8 skal tolkes strengt, og at den klare hovedregelen er at det gis fri til forhandlinger og annet tillitsvalgtarbeid som framgår av bestemmelsen, forutsatt at rederiet får beskjed så tidlig som mulig. Tillitsvalgt skal ha endelig tillbakemelding så tidlig som mulig.
4. Enigheten forutsetter at andre forbund på NHO Sjøfarts områder ikke oppnår ytterligere resultater i forhandlinger etter vedtakelsen. Svarfrist er 2. mai 2023. 

Protokollen og avtalen finner du i sin helhet på min side.