Flere av Fremskrittpartiets representanter har fremmed følgende representantforslag (Dok8 forslag). 

Representantforslag om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk

1) Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 legge frem forslag om å fjerne taket på alle segmenter i tilskuddordningen for sysselsetting av sjøfolk.

2) Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk, for å sikre nødvendig forutberegnelighet.

2) Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å videreføre det arbeidet som ble initiert av Holmefjordutvalget for å forenkle og finne nødvendige justeringer i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.
Les mer her

 

DNmf har gitt følgende høringsinnspill til forslaget: 
"
Dnmf gir sin fulle støtte til Representantforslag 110 S (2023–2024)
Det norske maskinistforbund gir sin fulle støtte til Representantforslag 110 S (2023–2024) fra Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Dagfinn Henrik Olsen, Frank Edvard Sve og Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk. 
 
Nettolønnsordningen har siden innføringen på 1990-tallet bidratt til å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip, samtidig som den har bidratt til å sikre norsk maritim konkurranse og videre rekruttering av sjøfolk bosatt i Norge. En stabil ordning bidrar til en sikrere hverdag både for sjøfolk bosatt i Norge og for rederiene, og det er derfor helt nødvendig at denne ordningen bevares og styrkes. 
 
Andre nasjoner har nettolønnsordninger som øker konkurransekraften til deres sjøfolk. 
 
En konkurransekraftig nettolønnsordning er avgjørende for utviklingen av dagens og morgendagens næringer i havrommet.
 
Nettolønnsordningen sikrer at vi har norske sjøfolk om bord på norske skip. 
Konsekvensen av kutt i nettolønnsordningen vil være at norske sjøfolk blir byttet ut med mannskap fra lavkostland, og at viktig kompetanse for fremtiden dermed går tapt.
Nettolønnsordningen har:
- bidratt til å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip.
- sikret norsk maritim konkurranse og rekruttering av norske sjøfolk.
- gitt norske rederier mer konkurransedyktige vilkår.
- styrket innovasjonskraften i de maritime klyngene gjennom nærheten til norske sjøfolks erfaringer.
 
En tilskuddsordning uten tak vil styrke konkurransekraften til norske rederier og sjøfolk
 
Ordningen er ikke regulert på flere år, noe som gjør at ordningen er redusert. 
 
Tilskuddsordningen i seg selv ikke er tilstrekkelig for å sikre konkurransekraften til sjøfolk bosatt i Norge, og ordningen må komplementeres med innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.
 
Kravet fra Det norske maskinistforbund har i mange år vært uendret. 
•    Styrke og forenkle tilskuddsordningen, og fjern taket i alle segment. I tillegg må man lovfest i større grad innhold og omfang.  Gjennom dette kan Norge sikre seg en fullt ut konkurransedyktig ordning som sikrer fremtidig rekruttering til yrket som sjømann. 
 
Vi opplever å ha bred støtte i hele næringen for dette kravet.
 
Dnmf gir sin fulle støtte til Representantforslag 110 S (2023–2024)
"