Stortingets arbeids- og sosialkomité avholdt i dag digital høring om prop. 68 L (2020-2021) Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing). Proposisjonen foreslår at yrkesdykking og losing i fremtiden skal være omfattet av arbeidsmiljøloven.  

Det maritime regelverket er sterkt
Dnmf benyttet muligheten til å understreke at det maritime regelverket gjelder alle som har sitt virke om bord på skip. Dette følger av Maritime Labour Convention (MLC) som Norge har ratifisert og som Norge har implementert gjennom skipsarbeidsloven (2013) og skipssikkerhetsloven (2007).

-Alle arbeidstakere som har sitt virke om bord på skip er underlagt dette regelverket. Skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven er relativt ny og moderne lovgivning tilpasset dagens maritime næring, forklarte Bengtsson til komiteen.

Forslaget bryter med en lang tradisjon for at de som har sitt arbeid om bord på skip omfattes av det maritime regelverket. Dnmf var tydelige på at arbeidsmiljøloven ikke gir et bedre vern enn skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven med tilhørende tilsynsmyndighet.

- Tvert om vil det gi dårligere sikkerhet og dårligere arbeidervern enn med skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven som er utarbeidet i henhold til og tilpasset operasjonene og 24-timers samfunnet om bord på skip med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsorgan. Dersom det foreligger behov for justeringer eller tilpasning av gjeldende regelverk, må dette finne plass innenfor det maritime regelverket og ikke ved et regimeskifte omhandlende kun enkelte ansatte om bord, forklarte Bengtsson.

Dnmf mener kombinasjonsdykkerne om bord i skip også i fremtiden skal og bør reguleres under det maritime regulerings- og tilsynsregimet.

Kritisk til saksprosessen
Dnmf opplever at den opprinnelige høringen utsendt av Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet den 29. april 2019 og det konkrete forslaget som presenteres i prop. 68 L (2020-2021) ikke samsvarer.

-Avstanden mellom forslaget som ble sendt på høring og det endelige forslaget gjør prosessen svært utfordrende. Dnmf er også kritiske til at det ikke foreligger en nødvendig konsekvensutredning av forslaget eller grunnlag for saken, sa administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson.

Dnmf oppfordrer komiteen til å avvise regjeringens forslag. Komiteen skal nå behandle saken videre, og avgi sin innstilling den 9. mars. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er saksordfører i saken.