Særaldersgrensen er retten og plikten til å fratre stillingen for våre medlemmer i Brann og redning ved oppnådd særaldersgrense på 60 år , før en fyller 70 år. Disse arbeidstakerne har hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre, av hensyn til både egen og andres helse og sikkerhet.

I går hadde Stortinget mulighet til å stoppe lovendringen, og vrake hele forslaget. Det gjorde de ikke. Lovforslaget er tynt fundert og samtlige aktører som deltok i høringsrunden med unntak av Akademikerne advarte mot forslaget og mente at dette aldri skulle blitt lagt frem for Stortinget.

Allikevel ble forslaget vedtatt av Stortinget mandag 7. juni. 
Dnmf har hele tiden arbeidet mot endringer av særaldersgrensene og mot at plikten til å fratre endres.
 
Bakgrunn for forslaget om å oppheve særaldersgrensen
•     I 2018 ble Regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny, offentlig tjenestepensjon. I avtalen ble det slått fast at det skulle avtales egne pensjonsløsninger for de som er omfattet av særaldergrenser.
•    I 2020 strandet forhandlingene mellom Regjeringen og YS, LO og Unio om             særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte.
•    I april 2021 sendte Arbeids- og sosialdepartementet et forslag om å endre                       loven om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn til behandling i Stortinget. Det            ble vedtatt av Stortinget mandag 7. juni.
•    Dnmf svar på høring den 19. april 2021
•    Dnmf har tidligere gitt innspill 3. mai 2021, se dokument til høyre
 
Dnmf skriver i sitt høringssvar av 3. mai: 
Konkret til departementets forslag om at Kongen kan gi forskrift om at det i særlige tilfeller kan bestemmes at personer i enkelte stillinger med lavere aldersgrense, skal fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd, mener Dnmf en slik forskrift ikke vil gi tilstrekkelig dekning, og at særaldersgrenser skal reguleres i lov i tråd med dagens lovgivning. 
Som departementet også presiserer i høringsbrevet er det gjort klart i proposisjonen at unntaket gjelder særlig tilfeller, og er ment å være snevert. Dnmf leser dette som at forskriften ikke er ment å inkludere større yrkesgrupper som rammes av regjeringens foreslåtte lovendringer.

Dnmf mener regjeringens fokus burde være på å styrke arbeidstakerens og samfunnets sikkerhet, og at dette burde gjøres gjennom å styrke lovverket på en måte som sikrer at det ikke er behov for en unntaksforskrift.

Dnmf er opptatt av samfunnssikkerheten, kollega sikkerheten og sikkerheten til arbeidstakerne og våre medlemmer i brann og rednings korpsene. For å ivareta denne sikkerheten bør plikten til å fratre ved særaldersgrense opprettholdes, og reguleres i lovs form i tråd med dagens lovgivning