Flere av Dnmf’s innspill er tatt med i plattformen. Dette viser at den nye regjeringen forstår fremtidens næringer og den grønne omstillingen vi skal igjennom. 

En konkurransekraftig nettolønnsordning er avgjørende for utviklingen av dagens og morgendagens næringer i havrommet.

Den nye regjeringen følger opp Stortingets vedtak om å lovregulere norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, samt en løsning for offshore. Dnmf har gjentatte ganger påpekt at dette arbeidet haster og er avgjørende for næringens evne til å ivareta, utvikle og etablere arbeidsplasser i hele landet. 

Den nye regjeringen viser også positve takter i arbeidslivspolitikken. Det er avgjørende for å lykkes at en har faste ansettelser, reduserer bruken av bemanningsbyråer og har gode trygge jobber som tar spillereglene i arbeidslivet på alvor. 
Dnmf ser frem til tett dialog med den nye regjeringen, samt komiteene på Stortinget.

Her er noen sentrale utdrag fra Hurdalsplattformen: 

Maritim næring
Den maritime næringen er en viktig hjørnestein i mange norske lokalsamfunn og skaper store verdier i hele landet. Kjernen i denne næringen er de norske sjøfolkenes maritime kompetanse og en helhetlig maritim verdikjede bestående av norske rederier, verft, finansaktører og utstyrsleverandører. 
Politikken må sikre gode vilkår for norske sjøfolk og at det legges til rette for aktivitet i hele verdikjeden. 
I årene som kommer, skal næringen kutte utslipp og øke digitaliseringen. Dette vil gi nye muligheter for aktivitet i næringen, og den maritime politikken skal bidra til å utvikle verdensledende norske industri- og kompetansemiljøer. Staten skal sammen med næringen sikre at utvikling av skipsfart med lave utslipp og nullutslipp blir et viktig norsk bidrag til å redusere de globale utslippene. 
Regjeringen vil:
• Styrke nettolønnsordningen. 
• Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflåten.  
• Sikre ordningene i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) som ivaretar vilkårene for norske ansatte. 
• Legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. 
• Styrke aktivitetsskapende tiltak for maritim industri, som omstillingstiltak for offshoreflåten. 
• Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode. 
• Stille krav til lavere utslipp fra offshoreflåten og fra fartøy som benyttes innenfor havbruk, inkludert underleverandører. Kravet må utformes slik at det sikrer trinnvis innfasing av beste tilgjengelige teknologi og legger til rette for teknologiutvikling i norske kompetansemiljøer. • Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter. 
• Sikre arbeidstakeres rettigheter, herunder krav til HMS og gode lønns- og arbeidsvilkår, i utviklingen av de nye havnæringene. 
• Sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene, blant annet ved å utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet.

Arbeidstakers rettigheter
Regjeringen vil:
• Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser (arbeidsmiljøloven §14-9 F).
• Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.
• Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.
• Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.
• Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur

Utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren
Legge til rette for økt aktivitetsnivå på norsk sokkel av olje- og gassvirksomhet, med økt innslag av næringer knyttet til karbonfangst og lagring,  hydrogen , havvind, havbruk og  mineraler