Det var partene som har jobbet frem denne saken som var invitert til møtet.  

Lovforslaget vil bli sendt ut på høring etter påske. Det er først og fremst to endringer i det nye lovforslaget: 

Den første endringen som planlegges er å foreslå en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart, i hovedsak kystfart og cruise som i det vesentlige skjer mellom norske havner. Den andre endringen er å pålegge rettighetshavere offshore en plikt til å sørge for at ansatte på skip som yter maritime tjenester til virksomheten har norske lønnsvilkår.

-Vi vil gratulere regjeringen for at de er kommet dit de er kommet i dag med arbeidet med norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. For Dnmf er det bedre at dette arbeidet er godt gjort, enn at det er fort gjort, sier administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson. 

- Vi ønsker også å skryte av regjeringen for at dette lovforslaget ikke bare omfatter dagens næringer i havet, men også morgendagens næringer i havet. Dette ser ut til å være en god løsning. Løsningen på offshore ligner på løsningen og enigheten fra Holmefjordutvalget, og dette er positivt.

- Når det gjelder en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde innen skipsfart så er vi i Dnmf usikre på om dette løser problemstillingen med sjøfolks konkurransekraft, sier Bengtsson.
 
Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, dreier seg først og fremst om arbeidsmarkedstilgang, tilgangen, konkurransekraften, for norsk bosatt arbeidskraft til arbeidsplasser i Norge. Dette er ikke bare et lønnskrav. 

De tre sjømannsorganisasjonene, NSF, Dnmf og NSOF er de tre organisasjonene som har ført denne saken frem hele veien. Sammen og hver for seg har vi jobbet med denne saken i mange år. Med betydelig kompetanse nasjonalt og internasjonalt.  

I møtet hos Nærings og fiskeridepartementet deltok Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Energidepartementet både fra politisk ledelse og embetsverket.

Dnmf ser frem til å motta høringen etter påske, og svare grundig på dette.

Les mer