Tre av sakene omhandlet fergesamband. Det var tvist om størrelsen på vikarlønn, om endring i skiftplaner ved overgang til el-drift og om lokale tillegg skal oppreguleres årlig. Partene kom til enighet i alle sakene, men i to av sakene skal de lokale partene forhandle om detaljene.

I en sak utenfor fergefarten, ble partene enige om at alle lokale tillegg skal etterberegnes fra virkningstidspunktet.

I alle sakene var det saklige og gode forhandlinger. Dnmf ble representert av lokale tillitsvalgte, vår advokat Knut Walle-Hansen og seniorrådgiver Ulf Brekke som har ansvar for dette tariffområdet.