I NTP slås det fast at sjøtransporten er viktig for norsk næringsliv, og legger til rette for at norske bedrifter kan inngå i større handels- og produksjonsnett. 91 pst. av alt gods som transporteres mellom Norge og utlandet transporteres med skip, og sjøtransporten står for rundt 41 pst. av godstransport innenriks. 

I ny Nasjonal transportplan vrir regjeringen innsatsen i retning drift, utbedring og vedlikehold. Med planen legger regjeringen opp til å bruke 1 308 milliarder kroner over 12 år.

I transportplanen setter regjeringen av penger til utbedring og vedlikehold av farleder og navigasjonsinnretninger, samt styrking av maritime tjenester.

- Dnmf mener arbeidet med overføring av gods- og passasjerer til sjøen er et viktig tiltak som bør prioriteres ytterligere i den kommende perioden. Overføringen av gods fra vei til bane og sjø er helt avgjørende for å få gjennomført det grønne skiftet. Sjøen som den blå veien er viktig for vår beredskap og befolkning og næringsliv langs kysten, sier administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson. 

Les regjeringens pressemelding om prioriteringer for kyst og sjøtransport

Les hele NTP (prioriteringer kyst fra side 209)