Norge har på rekordtid forhandlet frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen.Nærings- og fiskeridepartementet har ledet den norske Forhandlingsdelegasjonen

Det er bra at landene inngår en frihandelsavtale, og her har man jobbet fort, muligens altfor fort. Slik vi ser det er det betydelig mangler innenfor krise og beredskap og tiltak for sjøfolk i forbindelse med krise og beredskapstider. 
Vi har vært i dilog med ulike departement, statsråd og andre politikere flere ganger for å spille inn hvordan beredskap og beredskap for sjøfolk bør inn i fremtidige arbeidsavtaler Norge som stat gjør. Dnmf kommer ikke til å gi seg på dette. Pandemien vi står oppe i burde ha sørget for sterkere bindinger i avtalen om nettopp dette. 
Dessverre er det også store mangler innenfor lønns og arbeidsvilkår i avtalen. Det vises til minimumslønn. Dnmf er imot noen from for minimumslønn. Dette undergraver forhandlingsretten til arbeidstakere. 
 ILO’s erklæring om sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering er nevnt i avtalen, men dette er altfor lite konkret. 
Dnmf er bekymret for at arbeidstakere, norske sjøfolk, ikke er godt nok ivaretatt i denne avtalen. 

Om maritim næring er det maritim transport som er omtalt: 

Maritim transport (foil 32) (avtale foil 212) 
Underavsnitt 3.5.5 i tjeneste- og investeringskapitlet inneholder bestemmelser
om maritim transport. Storbritannia er blant de største og viktigste
enkeltmarkeder for norske skipsfartstjenester. Derfor har det vært viktig for
Norge å få bestemmelser om maritime transporttjenester inkludert i
frihandelsavtalen. Forhandlingsresultatet sikrer åpen markedsadgang og ikke diskriminerende vilkår for avtalepartenes skip i internasjonal fart.
Bestemmelsene og avtalens reservasjonslister sikrer at det forblir åpen
markedsadgang i internasjonal fart samt ikke-diskriminering i havnene.
I motsetning til EØS-avtalen inneholder ikke avtalen forpliktelser vedrørende
adgang til innenriksfart. For innenriksfart har partene tatt reservasjoner som gir
anledning til å innføre nye restriksjoner. Det er imidlertid tatt inn
konsultasjonsbestemmelser knyttet til maritim transport, inkludert innenriksfart,
i komiteen for tjenester og investeringer. Partene skal også vurdere mulige
forbedringer av kapitlet. Det tas også sikte på å foreta en bilateral brevveksling
mellom Norge og Storbritannia om skipsfart. Formålet vil være å stadfeste
ambisjonen om fortsatt åpne skipsfartsforbindelser og styrket samarbeid mellom
de to stater, også når det gjelder innenriksfarten.
 
Les hele avtalen her
 
I kapitlet konklusjon og tilrådinger skriver man følgende: 
Frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia vil
sikre norsk næringsliv så gode betingelser som mulig og opprettholde mest
mulig av det tette økonomiske forholdet etter at Storbritannia har forlatt det
indre marked, hjemlet i et nytt avtaleverk.
Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at frihandelsavtalen mellom Island,
Liechtenstein, Norge og Storbritannia inngås. Utenriksdepartementet slutter seg
til dette.