Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. Prisen for 2021 ble delt ut på Haugesundkonferansen 10. mai 2022.

Styrets begrunnelsen:

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Årets vinnerbedrift tar inn lærlinger, kadetter fra fagskolen og utplasseringselever innen matros- og motormannfaget. I 2021 hadde bedriften 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring. 

Årets vinner tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess. Den gode og systematiske oppfølgingen har sørget for at flere lærlinger har levert fagprøve vurdert til «meget godt bestått». Ingen lærlinger har strøket.

Hos vinnerbedriften skal hele mannskapet kunne ta imot og følge opp lærlinger og kadetter, ikke bare instruktør. Som en konsekvens, rapporterer lærlinger om et fantastisk arbeidsmiljø om bord der alle er opptatt av å gi god og grundig opplæring, uansett arbeidsoppgave. Ikke minst, kadetter og lærlinger får slippe til og får mye ansvar. Sammen med mannskapet, løser de mange viktige oppgaver om bord.

Den maritime næringen er helt avhengig av rekruttering for å oppfylle næringens vekstambisjoner og for å levere kvalitet i alle tjenester. Både myndigheter, kunder og bedriften selv setter krav til kompetanse. Hos vinnerbedriften får lærlingene opparbeide seg grunnleggende kunnskap om hele næringen. De blir særdeles et viktig ledd i å bygge og innrette næringens kompetanse for fremtiden.

Bedriftens ambisjon er å rekruttere så mange lærlinger som mulig inn i faste stillinger. Bedriften har flere faste ansatte som startet karrieren via utplassering fra ungdomsskole og videregående. De fleste som har mottatt opplæring i vinnerbedriften, har fortsatt sin maritime karriere – enten som matros eller motormann, eller med videre utdannelse til maritim offiser ved en fagskole.

Ledelsen i vinnerbedriften har engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk. De sitter blant annet i styringsgruppen for utviklingen av et nytt fagskoletilbud.