Torsdag 26. august var det grønn omstilling og digitalisering som var tema og ble diskutert i den pågående møteserien. 

Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering. Forslaget skal gi strategisk retning og overordnede vurderinger, og ikke fremme konkrete bevilgningsforslag.

Med maritim næring menes i denne sammenheng rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og andre flytende fartøy. Det inkluderer også fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer, herunder havbruk, fiskeri, offshore olje og gass og offshore fornybar energi, samt kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.