Stortinget behandlet forslaget fra SV om å opprette et helseregister for sjøfolk i dag 8.desember. Helse og Omsorgskomiteen innstilte tidligere på et avslag på opprettelsen, en innstilling idag Stortinget dessverre fulgte opp.. 

I et brev til komiteen i anledning behandlingen av saken, avslo helseminister Kjerkhol opprettelsen av helseregisteret for Sjøfolk. Komiteen fulgte dessverre denne innstillingen. 

Flertallet i komiteen stillte seg bak helseministerens avslag og tilrår ikke at det opprettes et slikt helseregister. SV og Rødt mener i likhet med Senter for Maritim Medisin i Bergen at det trenges mer kunnskap om sjøfolks helse over tid. Dermed er et slikt register viktig for systematisk innsamling av strukturerte data over tid. 

-    Sjøfolk er oftere syke og lever kortere enn arbeidstakere på land. Vi vet lite om hvorfor. Registerets formål er å bidra til systematisk kunnskap om helse blant sjøfolk, for å forebygge sykdom sjøs og utvikle bedre helsetjenestene for sjøfolk i framtiden. Denne vrakingen fra komiteen er vi svært misfornøyd over, sier Hege-Merethe Bengtsson.
 
Assisterende direktør og fagsjef Odd Rune Malterud har jobbet intenst med å få opprettet helseregisteret og er svært skuffet: 

-    Norge som flaggstat har siden siste verdenskrig gang på gang behandlet sjøfolk som «ikke mennesker» i forbindelse med deres velferd og helse. Regjeringen oppfyller overhodet ikke sine internasjonale forpliktelser iht. UNCLOS, SOLAS, STCW eller MLC som i klar tekst pålegger flagg og havne statene uten kostnad for de som har sitt arbeid om bord, både velferd og et totalt helse tilbud inkludert tannlege, forebyggende, iverksettende tiltak bla. på mental helse og registering av yrkessykdommer for å avdekke behov for positivt forebyggende HMS arbeid.
     
-    Det er nå på tide at politikerne legger vekk sine festtaler med bortforklarende argumenter, tilegner seg minimum regelverkskompetanse og handler deretter!, sier Odd Rune Malterud.      

-Undersøkelser viser at ulykkesfrekvensen for sjøfolk er blant de høyeste i noe yrke, og forventet levealder er den laveste av alle yrkesgrupper. (SSB Rapport 2009.) For å kartlegge årsakene til dette og sette inn forebyggende tiltak trenger vi mer kunnskap. Derfor mener vi at et Helseregister for sjøfolk er helt avgjørende for å oppfylle Norges HMS forpliktelser , sier Dnmfs assisterende direktør og Fagsjef Odd Rune Malterud.

- Et helseregister kan sørge for en systematisk innsamling av strukturerte data over tid og gjøre det mulig å forske på sjøfolks helse som yrkesgruppe.

Til tross for at maritim næring er en av de viktigste næringene i Norge så finnes det ingen oversikt over hvem som arbeider i yrket. Det gjør det vanskelig å finne informasjon på gruppenivå. Opprettelsen av et helseregister for sjøfolk er derfor en nødvendig forutsetning for å kunne forske på sjøfolks helse.

Det er landets tre sjømannsorganisasjoner NSOF, Dnmf og NSF som har kjempet for etablering av Norsk Maritimt Helseregister i regi av Norsk Senter for Maritim medisin ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Etableringen av et slikt helseregister har til formål å fremme helse og forebygge sykdom og skade. Vi forutsetter selvsagt at etableringen av et slikt register ivaretar hensynet til personvern og datasikkerhet og oppfyller helseregisterlovens bestemmelser.

Dnmf gir seg ikke i denne saken!

Øystein Birkenes