Finansdepartementet har hatt et forslag om endringer i rederiskatteordningen ute på høring. Det foreslås å åpne for drive visse typer virksomhet som i dag ikke er tillatt innenfor ordningen (delt virksomhet). Denne tilleggsvirksomheten skal beskattes med ordinær selskapsskattesats.

Forslaget innebærer også enkelte andre justeringer i rederiskatteordningen. Disse forslagene innebærer presiseringer, tilpasninger og/eller utbedringer av svakheter ved gjeldende ordning.

Det norske maskinistforbund har svart på høringen og mener at foreslåtte endringer vil gi negative konsekvenser for hele den maritime klyngen og svekke Norge som maritim nasjon.

Det er spesielt to punkter som er blitt påpekt:

1.Inntekt fra aktivitet som brønnbåter alltid har utført innenfor rederiskatteordningen og som er en integrert del av et slikt fartøys vanlige funksjoner, skal fullt ut omfattes av rederibeskatningsordningens beskatningsfritak.

2.Kravet til at utseilt distanse må være oppfylt i mer enn to tredjedeler av inntektsåret innebærer en svært uheldig konkurransevridning mellom rederier lokalt i Norge. Kravet innebærer også at den norske brønnbåtflåten får betydelig svekket konkurransekraft internasjonalt og vil kunne bidra til at rederier vurderer utflagging og nedbygning av norsk brønnbåtnæring. Vi foreslår at distansekravet oppheves for fartøy i innenriks fart og i alle tilfeller for brønnbåter.