Informasjon til medlemmene i Dnmf i forbindelse med eventuelle permitteringer som følge av mulig streik dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen mellom Safe og Norges rederiforbund med frist mandag 9. juli kl. 24.00.

Meklingen gjelder overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Her er informasjon om hva våre medlemmer skal gjøre ved eventuell permitteringer som følge av en eventuell streik.​
Informasjon legges ut hos Riksmekleren på denne lenken

Medlemmer i Det norske maskinistforbun​​​​d er ikke omfattet av en eventuell streik og skal arbeide som normalt.

Dersom arbeidsgiver ikke kan sysselsette våre medlemmer på en hensiktsmessig måte, har arbeidsgiver anledning til å permittere. Dnmf medlemmer skal ikke utføre arbeidsoppgaver som normalt blir utført av streikende kollegaer fra de andre forbundene.

Permittering
Før de ansatte kan varsles om permittering skal det gjennomføres drøftinger eller konferanse med de tillitsvalgte. Dersom permitteringen skyldes streik i eget rederi/bedrift er varslingsfristen 14 dager.

Fristen begynner først å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det er drøftet og varslet gitt. Varsel kan gjøres ved oppslag i bedriften eller på annen måte gjøres kjent for de ansatte.

Dnmf støtte til medlemmene ved permittering på grunn av streik i egen virksomhet/rederi eller andre virksomheter/reder:

Bidrag ved streik
Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (DNMF) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse.

Forbundsstyret vedtok med virkning fra 1. mai 2012 at streikebidrag fastsettes til nettolønn (netto tapt inntekt). Medlemmer som blir permittert som følge av lovlig arbeidskamp omfattes også av streikebidragets innretning.

Streike/permitteringsbidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Fremgangsmåte ved permittering/lockout
Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet.  Om det ikke er tillitsvalgt kontaktes DNMF ved økonomisjefen.

Økonomisjef Christian Fossum kan kontaktes på mobiltelefon 91649453 eller epost: cf@dnmf.no

Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

For andre spørsmål kontaktes

Hege-Merethe Bengtsson
telefon: +47 414 41 818