I et varslet stramt budsjett ligger rammebetingelsene for maritim næring fast
-    Det er svært gledelig å se regjeringens vilje til å satse på nullvisjon for ulykker på næringsfartøy. Dette har vært viktig for Dnmf i vårt møte med regjeringen. Dnmf har hatt tydelig foukus på at i forbindelse med den grønne omstillingen og bruken av nye grønne energiformer, innebærer nye utfordringer for arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.
 
-    Nettolønnsordningen slik regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2023 er ikke konkurransedyktig, og er sammen med norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann helt avgjørende for å skape og beholde arbeidsplassene for norsk bosatte sjøfolk. En konkurransedyktig nettolønnsordning er nødvendig men ikke tilstrekkelig for å sikre norsk bosatt arbeidskraft tilgangen til arbeidsplassene i norsk maritim næring nasjonalt og internasjonalt. Det forventes fremover at regjeringen leverer på nettolønnsordningen i tråd med Hurdalsplattformen. Norge skal leve av og med havet i fremtiden. Dersom det skal drives næring i Norge og høste av norske naturressurser må dette gi avkastning i form av arbeidsplasser til sjøfolk bosatt i Norge, både i dagens og morgendagens næringer i havet. 

-    Dnmf ser likevel at regjeringen har prioritert å opprettholde nivået på nettolønnsordningen og ikke redusere denne, i krevende tider hvor mange områder opplever reduksjoner.

-    Nettolønnsordningen er uendret fra 2022 til 2023. Kravet fra Dnmf har i mange år vært; vi ønsker å styrke tilskuddsordningen, fjerne taket i alle segment og ha en forutberegnelig ordning. I tillegg inneholder kravet fra Dnmf også at en må lovfeste i større grad innhold og omfang. Gjennom dette kan Norge sikre seg en fullt ut konkurransedyktig ordning som sikrer nasjonen avgjørende norsk maritim kompetanse. 

-    Regjeringen viderefører satsing på maritim forskning og utdanning gjennom Ocean Space Center, Markom 2020/22 og videreføring av bevilgninger til skoleskipene.  Norsk maritim kompetanse er avgjørende for å lykkes med næringsutviklingen i havrommet og grønn omstilling. Satsingen på maritim forsking og utdanning videreføres, mens øvrig forskning og utdanning opplever betydelige kutt.

-    Overføringen av gods fra vei til bane og sjø er helt avgjørende for å få gjennomført det grønne skiftet. Transport av gods på sjø er mer klimavennlig og mindre energikrevende enn transport av gods på vei. Det foreslås bevilget 33,3 mill. kroner til nærskipsfarten for å redusere kostnader ved godsoverførsel fra vei til sjø. Dette er etter Dnmfs mening altfor lavt.

-    Det fremgår av statsbudsjettet at det blir en strammere økonomisk hverdag for helseforetakene og kommunene. Dette kan bli krevende.

-    Det lønner seg å være fagorganisert. Fagforeningsfradraget er økt til 7 700 kroner – fradraget er da doblet siden 2021, mens det sto helt stille fra 2013 til 2021.


Administrerende direktør Hege-Merethe Hauan Bengtsson