Det Norske maskinistforbunds forhandlingsutvalg har forhandlet frem et resultat.
Forbundsstyret vedtar innenriksoppgjøret.
Resultatet sendes ut til alle medlemmene på tariffområdet med en anbefaling om å stemme ja.

Uravstemmingen avsluttes 4. mai. Forbundsstyret behandler saken 5. mai. Tilbakemelding til NHO sjøfart gis 6. mai. 

Forhandlingsresultatet gir en ramme på 4,77 prosent. 

Rammen består av:

Sentralt tillegg er beregnet til 2,37 prosent som legges på lokale grunnhyresatser. Det er dette tillegget som nå er fremforhandlet.
Overhenget, som er den lønnsøkningen som ble avtalt i fjor som gjelder for i år er for vårt område er beregnet til 0,9 prosent.
Lønnsglidning som er anslått til 1,5 prosent. Dette omfatter blant annet lokale forhandlinger. Det er dette punktet det føres lokale forhandlinger på.
I tillegg til de generelle tilleggene er det også avtalt blant annet heving av minstelønnssatser, økning av kostpenger, utvidet innslagstidspunkt for overtid for Redningsselskapet og økt godtgjørelse for bergingsarbeid i overenskomsten for slepe- og bukseringsrederiene. Mer informasjon kommer over helgen og protokollen fra forhandlingene legges ut så snart den er endelig verifisert. 

Viktig punkt skal avklares innen mellomoppgjøret
Fastlønnsavtalen og kompensasjon for arbeid ut over normalarbeidstid samt årstimeverket var viktig i årets forhandlinger. Vi fikk gjennomslag for å sette ned et utvalg som skal vurdere rammene for fastlønnsavtalen i bilag to og kompensasjonsavregning for arbeid ut over normalarbeidstid og årstimeverk. Utredningen skal være ferdig til mellomoppgjøret 2023.

Anbefalt forslag
Oppgjøret sendes til rådgivende uravstemning med anbefaling om å akseptere resultatet.  

Til uravstemming
Alle detaljer om hva resultatet innebærer blir tilgjengengelig når resultatet sendes til uravstemming. Alle medlemmer i tariffområdet får i løpet av neste uke (uke 17) epost og SMS med informasjon om avstemmingen. Uravstemningen avsluttes klokken 24.00. 4. mai. 

Lokale forhandlinger
Del to av forhandlingene starter i sommer. Hvor stor samlet lønnsøkning blir i hvert rederi og for den enkelte sjømann vil ikke være klart før lokale forhandlinger er ferdige. I de lokale forhandlingene er det de tillitsvalgte som forhandler om lokale tillegg og ordninger. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i fire kriterier;

Rederiets økonomi.
Rederiets produktivitet.
Rederiets fremtidsutsikter.
Rederiets konkurranseevne.