Torsdag 27.01 fikk fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran overlevert den nye Maritim21-strategien. Strategien ser på teknologi- og forskningsmuligheter innen skipsfart og digitalisering. Administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson har vært Unios representant i strategigruppen.

Rapporten ble overlevert og presentert til statsråden av Ingrid Schjølberg, dekan ved NTNU, som har vært leder for strategigruppen.
Tuva Flagstad Andersen fra DNV presenterte også deler av strategien blant annet om arbeidslivsforskning og HMS. 

Arbeidstakersiden har hatt to representanter i utvalget. Unio ble representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund. 

m21

(Hege-Merethe Bengtsson har vært strategigruppemedlem i Maritim21) 

Rapporten peker på tre satsingsområder: 
Strategien framhever tre områder for strategisk forsknings- og innovasjonsinnsats.
1.    En omfattende digital satsing er nødvendig for økt konkurransekraft.
2.    Utvikling av lav- og nullutslippsteknologier og løsninger, og å ta dette i bruk, vil kreve en koordinert innsats og samarbeid på tvers av de maritime verdikjedene.  
3.    Det vil også være nødvendig å fjerne barrierer for grønn og sikker sjøtransport. Barrierene er blant annet knyttet til infrastruktur og tilgang til alternative drivstoff og elektrisitet, økonomisk lønnsomhet og til sikkerhet ved bruk av grønne teknologier.

For at strategien skal lykkes er det fem forutsetninger som må være på plass: 
• at maritim næring og forskningsmiljøer er tidlig ute med forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av digitale teknologier og bærekraftige løsninger 
• at konkurransedyktige og koordinerte finansieringsordninger er tilgjengelige for næringen • at Norge kan være et foregangsland når det gjelder utvikling av nasjonalt og internasjonalt regelverk for grønne og sikre løsninger Strategien skal bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling. Dette er i strategien konkretisert gjennom tre delmål for 2030: 
• minst 50 prosent vekst i næringens verdiskaping og eksportinntekter i Norge (fra 2019) • minst 10 prosent vekst i næringens sysselsetting i Norge (fra 2019) 
• muliggjøre utslippsmålene vedtatt for maritim næring og støtte opp under næringens egne ambisjoner. 

Strategien la også vekt på arbeidstakerfokuset i behovet for forskning og utvikling for en trygg og sikker arbeidsplass. 

Det var en positiv og fremtisdrettet statsråd Skjæran som mottok strategien. Regjeringen har en uttalt og tydlig satsning på maritim næring i Hurdalsplattformen.

Rapporten overleveres til statsråden
overrekkelse