Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. I en enighet mellom FrP, AP og SP knyttet til kompetansereformen – lære hele livet, ble det vedtatt å opprette et eget maritimt bransjeprogram. Dette programmet er nå lansert.

Maritim næring sysselsetter arbeidstakere over hele landet, og kompetansen blant arbeidstakerne er et av næringens viktigste konkurransefortrinn. Derfor er det veldig gledelig at det legges til rette for at sjøfolk, verftsarbeidere og andre ansatte i maritim næring nå får mulighet til å få faglig påfyll mens de er i jobb, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Programområdestyret startet sitt arbeid desember 2020, og Dnmf er representert i styret. I styret jobber Dnmf sammen med Norsk sjømannsforbund, NHO sjøfart, Norges rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, NITO, Tekna, Norsk Industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Programmet administreres av Kompetanse Norge. Dnmf er representert i programområdestyret ved samfunnskontakt og politisk rådgiver Jørgen Ringen Andersen.