Det partssammensatte maritime utvalget nedsatt av regjeringen har i dag overlevert sin rapport med tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Rapporten viser at det eksisterer et handlingsrom for å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Som en følge av dette anbefaler utvalget at det i større grad enn i dag bør stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann.  

-Utvalgets konklusjoner og anbefalinger er et viktig steg på veien, men et stort arbeid gjenstår. Nå må Stortinget ta med seg resultatet av arbeidet og sikre at handlingsrommet fylles, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.

Bengtsson peker på viktigheten av at Stortinget nå følger opp utvalgets anbefalinger, samtidig som det jobbes videre for å finne løsninger for de områdene der utvalget ikke har konkludert. Et avklart handlingsrom danner et godt grunnlag for Stortingets videre arbeid.

-Det er gledelig at rapporten viser at det eksisterer et handlingsrom for å stille et slikt krav, og at utvalget stiller seg bak at det i større grad bør kreves norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann. Nå står det på den politiske viljen til å fylle dette handlingsrommet, sier Bengtsson.

Krever at Stortinget handler
Stortinget behandler i disse dager den maritime stortingsmeldingen (Meld.st. 10 (2020-2021) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring). Dnmf forventer at Stortinget nå inkluderer utvalgets anbefalinger i sitt videre arbeid med meldingen.

- Tiden er inne for at Stortinget sikrer at det stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann i tråd med utvalgets anbefalinger. Stortinget ba utvalget komme med konkrete anbefalinger. Nå har de fått det, og da krever vi handling, sier Bengtsson.

Anbefaler å styrke nettolønnsordningen
Et samlet utvalg anbefaler også å styrke og forenkle tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, den såkalte nettolønnsordningen. Dnmf mener dette er et viktig tiltak for fremtidig sysselsetting av norske sjøfolk.

-Vi har vært klare på at tilskuddsordningen må styrkes og en forutberegnelig løsning må på plass. Samtidig har vi påpekt at tilskuddsordningen alene aldri vil være et tilstrekkelig verktøy for å sikre like konkurransevilkår og lik tilgang til arbeidsmarkedet for alle arbeidstakere, og at det derfor må stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, avslutter Bengtsson.

Utvalgets fullstendige rapport kan leses i sidemenyen.