Temaet på møtet var innspill til budsjett 2024, NTP 2024 samt orientering fra Godsalliansen om vår rapport om bærekraftig transport som snart offentliggjøres.

Fra Dnmf møtte samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen som roste SV for støtten til sjøfolk angående styrking av nettolønn og oppretting av helseriegister for sjøfolk. Samtidig var det viktig for Dnmf å påpeke at bane og sjø er fremtiden for godsfremføring i fremtiden, og at vi svært gjerne er med på løsninger for å få til dette.
 
Godsalliansen er en nasjonal sammenslutning av 12 aktører innen jernbane-, sjø- og veitransport. Vi arbeider for godsoverføring og en mer bærekraftig transportpolitikk i Norge. I og med at vi er samarbeid mellom mange aktører innenfor de tre viktigste transportformene, fremmer vi prioriteringer som har bred støtte i transport-Norge. 

Bærekraftig transport
Godsalliansen utarbeidet en rapport som snart offentliggjøres der vi har gjennomført en analyse av norsk transportpolitikk sett opp mot andre vedtatte samfunnsmål. For eksempel Norges internasjonale klimaforpliktelser, naturforpliktelser, forurensningsloven osv. 
Funnene i rapporten tyder på at det er nødvendig med et retningsskifte i transportpolitikken. De temaene vi har gått gjennom i rapporten er følgende: 
•    Klima
•    Natur og biologisk mangfold
•    Vannrelaterte økosystemer
•    Lokal luftforurensning
•    Støyforurensning
•    Energiforbruk
•    Dyrka jord
•    Trafikksikkerhet
•    Lønns- og arbeidsvilkår
•    Økonomiske perspektiver

Bjørn Thorvaldsen og Mona Fagerås
BJørn og Mona