Denne gangen har vi funnet en beskjed trykket til alle medlemmer om avmønstring i Chile.

Forbudt at avmenstre i Chile.
Generalkonsulatet i Valparaiso indberetter til utenriksdepartementet, at der er forbutt at avmønstre mandskaper i chilenske havner uten samtykke fra vedkommende chilenske myndighet. For at hindre emmigration av farlige elementer vil nu denne regel bli gjennemført med fuld strenghet.

Flere skibsførere er allerede blit ilagt bøter for overtrædelse av loven.

Generalkonsulatet meddler videre, at enhver skibskaptein, som ønsker at avmønstre i chilenske havner, herefter først maa fremstille sig for havnemyndigheterne med vedkommende manskaper og disses papirer. Finder myndigheterne at der intet er til hinder for avmønstring, gjøres der en paategning paa sjømandens papirer, og avmønstring kan foregaa.