Sjøfartskontoret, Oslo

Norsk Maskin-Tidende 5. februar 1937

Det ærede kontors skrivelse av 3. desember f. a. og medfølgende utkast til «Forskrifter om kostholdet på norske skib» har vert forelagt vare lokalforeninger, hvor man dels har drøftet utkastet på møter, dels har latt det komitebehandle. Av de innkomne besvarelser synes fremgå at man anser det fremlagte utkast til forskrifter stort sett å være et fremskritt fra kostreglementet av 1905.

Vi tillater oss dog å gjøre opmerksom på følgende forbehold som er fremkommet fra enkelte foreninger:

* Mat bør stå til avbenyttelse for folk som arbeider om natten på overtid og bor komme i tillegg til den vanlige rasjon.

* I utkastets paragraf 5 forste avsnitt bor det hete: «således innrettet at provianten og drikkevannet er mest mulig beskyttet», da man har erfaring for at drikkevannet ikke alltid vies samme opmerksomhet som provianten for øvrig. Det forekommer at drikkevannstankene ligger slik til at de er utsatt for varme fra skibets maskinanlegg med den naturlige følge at drikkevannet ødelegges.

* Nar hermetisk fisk gis bør det gis så meget som det kan spises (paragraf 7, punkt 4).

* Natursmør eller kun beste sort margarin må brukes (paragraf 7, punkt 5).

* Sukkerrasjonen bør være 300 gr. farin og 300 gr. raffinade (paragraf 7, punkt 6).

* Smørbrødpålegg må varieres og minst 300 gr. pr. uke (paragraf 7, punkt 8).

* Av rasjonen 1500 gr. friske grønnsaker må det ikke være mer enn 800 gr. hodekål, resten 700 gr. bør være forskjellige andre grønnsaker (paragraf 7 punkt 13).

* Av frisk frukt skal gis 500 gr., tørret frukt 100 gr. og syltetøi 200 gr. pr. uke (paragraf 7, punkt 16).

* Det gis 350 gr. kondensert melk og kun usukret til kaffen.

* Frisk frukt, fruktpai, fruktgrøt, pudding, pannekake eller lignende gis minst 4 ganger i uken som tillegg til den vanlige middag.

* Det bør være fryserum i alle skib, og hvor dette ikke kan arrangeres en tilstrekkelig stor iskasse.

Det norske maskinistforbund