Norges Rederiforbund lanserte onsdag 6. mars 2024s konjunkturrapport hos Oslo Havn, hvor Havnesjef Ingvard Mathisen innledet og ga ordet videre til avtroppende administrerende direktør Harald Solberg. Som igjen avleverte rapporten til statsekretær Even Tronstad Sagebakken i nærings-og fiskeridepartementet.  

Næringen er i stor grad en distriktsnæring, og over 90 prosent av de maritimt sysselsatte jobber utenfor Oslo.

De samlede inntektene til rederiene organisert i Norges Rederiforbund økte med ti prosent i fjor. Inntektsveksten skyldes i all hovedsak en betydelig omsetningsvekst på 27 prosent blant offshoreservice-rederiene. Det er store variasjoner mellom segmentene når det gjelder forventningene til 2024. For rederiene samlet venter over halvparten bedret lønnsomhet i 2024, kun ett av seks rederier forventer redusert lønnsomhet. 

Konjunkturrapporten viser at stadig flere rederier påvirkes av internasjonale konflikter, sanksjoner og et endret trusselbilde. Hvert femte rederi som seiler interkontinentalt (deep sea) rapporterer at konflikten i Midtøsten påvirker dem i «svært stor grad». Konflikten i Midtøsten påvirker rederiene primært gjennom endrede seilingsmønstre.

I årets konjunkturrapport publiserer Rederiforbundet for første gang samlede utslippstall for medlemsflåten. Tallene er utarbeidet i samarbeid med DNV.

I 2023 hadde Rederiforbundets flåte et utslipp på 23,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det utgjør om lag tre prosent av den globale skipsfartens utenriks utslipp. 80 prosent av utslippene fra norsk skipsfart skjer utenfor Norges grenser.

Les konjunkturrapporten her