Hordafor AS har fartøyer med hjelpemaskineri på minst 35 % av fremdriftsmaskineriets effekt. Dette gir tillegg for hjelpemaskineri. Hordafor AS betalte bare ut halve tillegg i forhold til det som den aktuelle tariffbestemmelsen sier, fordi de bare betalte for den tiden maskinoffiseren er om bord, ikke for arbeidsfrie perioder på land. Hordafor AS praktiserer en 1:1 rotasjonsordning, som normalt i dette tariffområdet.

Etter lokal og sentral forhandling var partene fortsatt i tvist om saken. Dnmf anla sak i Arbeidsretten mot Kystrederiene og Hordafor AS med påstand om at tillegget gjelder for hele den delen av ansettelsesperioden der maskinoffiseren arbeider på et fartøy med hjelpemaskineri over grensen på minst 35 %, altså også for arbeidsfri tid på land.

Motparten anførte at alle tillegg som ikke inngår i den faste månedslønnen bare skal utbetales for den tiden man er om bord, men ble ikke hørt med dette. 

Saken førte frem for Dnmf, hjelpemaskintillegget opptjenes når man har arbeidsfrie perioder på land, og skal ikke deles på to i en 1:1 skiftordning. Retten la blant annet vekt på at tillegget for hjelpemaskineri er et fast tillegg for arbeid som henger sammen med skipets tekniske utrustning, på samme måte som effekten på fremdriftsmaskineriet. 

Se hele dommen i menylinjen.