Regjeringen vil med denne skatteomleggingen gjøre det litt mindre gunstig å drive oljeleting.

Kort fortalt handler det om å endre skattesystemet slik at det ikke lenger subsidierer leting. Hensikten er å unngå at marginalt lønnsomme eller ulønnsomme prosjekter skal bli bygget ut fordi skattesystemet gjør det gunstig for selskapene. Med dette søker staten å unngå potensielle tap. 

Den maritime næringen og næringene i havrommet står midt i en betydelig omstilling med konsekvenser for hele nasjonen, næringene og norsk arbeidsliv.
Disse næringene har av FN og vår egen regjering fått et betydelig ansvar for å innfri nasjonens bærekraftmål og utvikle nye næringer i havrommet.

Våre medlemmer og Dnmf møter nå konsekvensene av denne omleggingen.
Næringene i havrommet har i dag og er også for fremtiden tiltenkt rollene med å være nasjonens økonomiske motorer og være fundamentet for velferdsstaten.
Dnmf er opptatt av at denne omstillingen er bærekraftig, at det skapes trygge arbeidsplasser i hele Norge og langs hele kysten og at det er kompetansen til arbeidstakerne og våre medlemmer i maritim næring som skal gjennomføre og drive omstillingen. Omstillingstakten er derfor avgjørende og at en får bygget næring, regulert arbeidsmarkedet og HMS og regelverksutfordringer blir ivaretatt.

Konsekvensene av omstillingen og hvordan dette blir gjennomført vil være et av forbundets hovedfokus også fremover.

Forslaget om omlegging av skattesystemet vil bli sendt på høring i løpet av kort tid. Husk at nå er det innspurt i valgkampen, og det er nok ikke sikkert at dette forslaget vil bestå etter valget. 

Les regjeringens forslag her 
Les om oljeforliket fra 2020