Etter ein lang prosess er sertifikatkrava for førarar av mindre lastebåtar endeleg på plass, og kravet om dekksoffisersertifikat inkluderer no også mindre lasteskip med 8 – 15 meters lengde.

Nytt kompetansesertifikat for mindre lasteskip skal føra til auka tryggleik

Her er Dnmf sitt siste høringssvar:

Dnmf var i utgangspunktet meget positiv til Sjøfartsdirektorates innstilling til å heve kompetansen til de som mer og mer farter rundt iblant vanlig trafikk døgnet rundt i krevende operasjoner og under alle værforbehold. Når en nå ser på Næringens syting over år og at de har fått viljen sin, så sitter en igjen med et sertifikat som kan sammenlignes med båtfører prøven og er sålede et hån mot de som har et kompetanse sertifikat for å kunne utøve sitt yrke til sjøs.

Det er beklagelig å høre at «Det er flere høringsinstanser som uttrykker bekymring for tapt arbeidsinntekt på grunn av redusert drift, eller ekstra personell fordi de må sende sine ansatte på kurs». Med svar at ; Slik tap kan imidlertid begrenses til det minimale på grunn av kostnadsreduserende tiltak som anerkjennelse av eksisterende sertifikater og realkompetanse. Kost- /nytteeffekten knyttet til gjennomføring av kurs, reisetid og eventuelt tap i arbeidsinntekt, vil måtte vurderes av det enkelte rederi og den enkelte skipsfører.

Det burde være viden kjent at alle yrkesgrupper på land også har etterutdanningskrav som koster penger – verden går forover på land ikke akterut som på sjøen!

Å sette noen tusen lapper opp mot sikkerheten til indre og ytre miljø med myndighetens velsignelse er oppsiktsvekkende, nærmest skandaløst, og Dnmf kan ikke se at målet er oppnådd, det er det mange sjømil igjen av!