Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mottok torsdag utredningen fra utvalget som har evaluert pensjonsreformen. 
Pensjonsutvalget som ble nedsatt av Solbergregjeringen har vurdert om det var behov for reformen, om reformen ser ut til å virke etter hensikten og om det er behov for justeringer.

Utvalget kommer med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet. Blant annet foreslår det økte aldersgrenser i pensjonssystemet for personer født 1964 og senere, lønnsregulering av minsteytelsene i pensjonssystemet og en forbedret alderspensjon til uføre.

Dnmf vil nå se nærmere på utvalgets forslag. 

Dette foreslår utvalget:
– Det nye systemet gjelder fra 1963-kullet og fremover.
– Aldersgrensene øker gradvis med cirka ett år per tiende år. I starten vil dette øke med to måneder per år. På den nedre grensen for å ta ut pensjon, vil de øke enda raskere, for å forhindre kostnadene ved at arbeidstakere går av med pensjon tidlig.
– Vanlig pensjonsalder for dem som er født på 90-tallet blir dermed 70 og et halvt år – mot dagens 67 år. Nedre aldersgrense for å ta ut pensjon for denne gruppen økes fra 62 år til 65 og et halvt år.
– Utvalget foreslår også en bedre regulering av minstepensjonistene, samt en mer rimelig utvikling i alderspensjonen for de som er uføre.

Les mer her