Som følge av riksmeklerens møtebok for hovedtariffoppgjøret 2020 ble partene enige om «å nedsette et partssammensatt utvalg i tariffperioden som skal se på etablering av et teknisk beregningsutvalg tilpasset næringen. Utvalget skal se på innrapportering av den næringsspesifikke lønnsdannelsen i tråd med de prinsipper som benyttes i Teknisk beregningsutvalg. 
   
Utvalget skal se på ulike modeller for lønnsdannelse, herunder frontfagmodellen, som ivaretar både kjøpekraft og konkurranseevne. Partene er enige om at arbeidet gjennomføres innenfor normene for en normallønnsoverenskomst. Partene må være enige om den fremforhandlede løsning og levere sin innstilling senest i forkant av hovedtariffoppgjøret2022,med den hensikt at ordning skal implementeres ved hoved tariffoppgjør et i 2022.»

Fra Dnmf møter administrerende direktør i Dnmf Hege Bengtsson og områdeansvarlig Svein Roger Mandal.