Trolig vil de endringene som her er satt til 1.10.2021 først skje 1.11.2021.

Sluttdatoen for de fleste midlertidige forbedringer i reglene for permittering er 1.10.2021. For resten av forbedringene er sluttdatoen satt til 1.1.2022. 

Dette følger av § 6-2 i den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Her er en lenke til Navs rundskriv om dette:

https://lovdata.no/nav/forskrift/2020-03-20-368/

Kort oppsummert er endringene, fra datoene som er oppgitt:

1.9.2021:
•    Arbeidsgiver må nå yte full lønn de første 10 dagene av permitteringen, iht. §3 i lov om endringer av permitteringslønnsloven. Dette er for øvrig ikke begrenset til årslønner opp til 6 G.

 1.10.2021:
•    Satsen for dagpenger endres tilbake til 62,4 % av dagpengegrunnlaget, slik dette er definert i folketrygdloven § 4-11. Dagpengegrunnlaget tar med all inntekt av arbeid, tidligere dagpenger, sykepenger, omsorgspenger det siste året før permitteringen, ev. gjennomsnittet av årsinntekten de siste 3 år, men bare opp til 6 G (ca. kr 600 000, som gir ca. kr 375 000).  

•    Kravet til at man må være minst 50 % permittert gjeninnføres, opp fra 40 %.

•    Kravet til minsteinntekt siste år blir igjen 1,5 G (folketrygdloven § 4-4), ca. kr. 150 000, ev. gjennomsnittlig årsinntekt siste 3 år 1 G, ca. kr. 100 000.

•    Begrensningen til et bestemt antall uker med arbeidsfritak er gjeninnført, nå til 26 uker. Forskrift om lønnsplikt under permittering § 1a. 
Permitteringer som begynte før 1.7.2021 har fortsatt en maksimal varighet på 49 uker. Forskrift om endring i forskrift om lønnsplikt under permittering, romertall II.

•    Permitteringer som har skjedd etter 1.7.2021 følger en særregel om beregningsperioden på 18 måneder, den begynner ikke å løpe før 1.7.2021. Permitteringsperioder før 1.7.2021 regnes derfor ikke med i det maksimale antall uker (26 uker). Forskrift om lønnsplikt under permittering § 1 annet ledd.

•    Ventedagene i folketrygdloven § 4-9 gjeninnføres. Det vil ikke lenger bli gitt dagpenger fra første dag, men først etter at man har søkt NAV og det har gått tre dager etter at man ikke lenger arbeider.

Mange vil oppleve at permitteringen slutter 1.10.2021, eller i tiden kort etter.

Arbeidsgiver plikter da å ta de ansatte inn i arbeid igjen ved opphørt permittering, på ordinære lønnsbetingelser. Eventuelle oppsigelser kan ikke begrunnes med at man har vært permittert, men må følge reglene i arbeidsmiljøloven/skipsarbeidsloven, både ved masseoppsigelser og ved individuelle oppsigelser. 

Det er i dag ingen hjemmel for en ny permitteringsperiode II. Innenfor perioden på 18 måneder kan det derfor bare gis ny permittering (med 10 dagers lønn fra arbeidsgiver) hvis det er noe igjen innenfor det maksimale antall uker i 18-måneders perioden. Tariffavtalene (f.eks. hovedavtalen med NHO Sjøfart) har bestemmelser om midlertidig arbeid under permittering, som ikke påvirkes av endringene i forskriftene.

Endringer fra 1.1.2022
•    Forskriften om forskudd på dagpenger gjelder frem til 1.1.2022.


7.9.2021
Knut Walle-Hansen
Dnmf