Gjeninntreden etter permittering
Under permittering er man fortsatt ansatt hos den arbeidsgiveren som har iverksatt permitteringen. Dette betyr at arbeidsgiver har styringsrett under permitteringen. Arbeidsgiver har gitt avkall på den daglige arbeidsstyringen, siden den ansatte er fritatt for arbeidsplikt. Dette innebærer krav til at arbeidsgiveren ikke skal tilkalle den ansatte til tilfeldige arbeidsoppgaver i permitteringstiden.

Bortfallet av arbeidsplikt gjør det mulig for den permitterte å ta seg annet kortvarig arbeid i permitteringstiden. Jeg kommer ikke her inn på om dette medfører bortfall av lønnsplikten fra arbeidsgiver. Lønnsplikten varer normalt i 15 dager etter at arbeidsplikten er opphørt, men mange arbeidsgivere praktiserer 2 dagers lønnsplikt, med begrunnelse i den akutte situasjonen som er oppstått på grunn av utbruddet av Corona-viruset i 2020.

Dagpenger fra NAV er betinget av at den permitterte er villig til å ta annet arbeid, og det medfører at lønn fra annet arbeid kommer til fratrekk i dagpengene. Lenke til NAV om dette: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Det finnes ikke lovregler om styringsretten under permittering, verken i arbeidsmiljøloven eller i lov om lønnsplikt under permittering

NOR
Våre tariffavtaler regulerer permittering i varierende grad. I hovedavtalen med Norges Rederiforbund på NOR- området og DSO (flyttbare innretninger) fastsetter § 7.11 at det må gis 5 dagers varsel til permitterte dersom de har fått annet arbeid i permitteringstiden.

Dette begrenser styringsretten, det er ikke mulig å kreve at den permitterte kommer tilbake tidligere om han har annet arbeid. Denne tariffbestemmelsen er også et utrykk for at det er tariffstridig å kreve at den som er permittert ikke skal ta annet arbeid i permitteringstiden.

Dersom den permitterte ikke har tatt annet arbeid gjelder bestemmelsen ikke. Men også da må det gis en rimelig frist. Dette følger av vanlige prinsipper om lojalitet i arbeidslivet. Det må være mulig for den permitterte å ordne seg i familiesituasjonen med det omsorgsansvaret man eventuelt har, og ordne med reisen til arbeidsstedet. Dette er en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Nordisk NIS
Bestemmelser om permittering står i vedlegg 1 til NIS-overenskomsten. Det er ikke gitt regler om tidsfrist ved gjeninntreden. Her gjelder arbeidsgivers styringsrett. Bestemmelser om gjeninntreden kan settes av arbeidsgiver når permitteringen varsles, iverksettes eller i løpet av permitteringsperioden. Uansett må de være rimelige. Det er klart at det er legalt å ha annet arbeid i permitteringstiden, og tidsfristen må ta hensyn til dette. Noen dagers varsel må sies å være et minimum. Det må tas hensyn til alle sider ved det å kunne stille på jobb, både rimelige private hensyn, hensyn til reisevei og hensyn til avslutning av det midlertidige arbeidet.

NHO
Hovedtariffavtalen med NHO (innenriksfarten) har bestemmelser om permittering, men ikke regler om tidsfrist ved gjeninntreden. Her gjelder arbeidsgivers styringsrett. Bestemmelser om gjeninntreden kan settes av arbeidsgiver når permitteringen varsles, iverksettes eller i løpet av permitteringsperioden. Uansett må de være rimelige. Det er klart at det er legalt å ha annet arbeid i permitteringstiden, og tidsfristen må ta hensyn til dette. Noen dagers varsel må sies å være et minimum. Det må tas hensyn til alle sider ved det å kunne stille på jobb, både rimelige private hensyn, hensyn til reisevei og hensyn til avslutning av det midlertidige arbeidet.

Øvrige maritime tariffområder
I de andre maritime tariffområdene, der Dnmf har tariffavtaler med Kystrederiene, Fiskebåt og Hrf, er det ikke tariffbestemmelser om permittering. Når det gjelder gjeninntreden  etter permittering gjelder arbeidsgivers styringsrett på samme måte som i NHO-området. Det er legalt å ha annet arbeid i permitteringstiden, og arbeidsgiver må ta hensyn til dette og ikke sette for korte frister for gjeninntreden, det må tas private hensyn, hensyn til reisevei og hensyn til avslutning av det midlertidige arbeidet.

Kontakt for mer informasjon:

Administrerende direktør
Hege Merethe Bengtsson        
Tlf. 414 41 818
e-mail: hmb@dnmf.no

Assisterende direktør og fagsjef
Odd Rune Malterud    
Tlf. 913 21 563
e-mail: orm@dnmf.no