Dnmf og de øvrige organisasjonene på Maritimt hus har medlemmenes og sjøfolkas sikkerhet i fokus.

Dnmf ber myndighetene  bidra med nødevendige virkemidler til sikre trygg og fri ferdsel til havs. Og med det finne en løsning for sivil skipsfartsfart.

I forbindelse med situasjonen i det sørlige Rødehav har Dnmf vært i tett kontakt og samarbeidet med de øvrige organisasjonene på Maritimt Hus, Norges rederiforbund, Sjøfartsdirektoratet og Beredskapssekretariatet, for å sikre medlemmene og sjøfolkenes sikkerhet og rettigheter i denne krevende situasjonen.

Sjøfartsdirektoratet hevet i går, 19. desember 2023, sikringsnivået til høyeste nivå i området Rødehavet.

Det betyr at Sjøfartsdirektratet har bestemt at skipsarbeiderlovens paragraf 9-5 (1) bokstav d, knyttet fratredelsesrett, er gjeldende for den sørlige delen av Rødehavet slik situasjonen er nå.

Det høyeste nivået er sikringsnivå 3. Det betyr at det ikke vil være lov for norskregistrerte skip å anløpe eksempelvis havner i det geografiske området som er omfattet av sikringsnivå 3. Det vil fortsatt være mulig å seile gjennom området dersom rederiet vurderer dette som forsvarlig. Slik situasjonen er nå vil Sjøfartsdirektoratet anbefale at slik ferdsel ikke gjennomføres før situasjonen endrer seg.

Det har i dag, 20. desember vært et møte mellom Sjøfartsdirektoratet, Norges rederiforbund, Beredskapssekretariatet og de tre sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus.

Sjøfartsdirektoratet har i etterkant av dette møtet publisert dette:
I lys av den kritiske situasjonen i det sørlige Rødehavet har i dag Sjøfartsdirektoratet, Sjøoffisersforbundet, Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Norges rederiforbund et avklaringsmøte rundt spørsmål om fratredelsesrett for sjøfolk.
– Møte kom i stand på initiativ fra forbundene og Norges rederiforbund og var veldig konstruktivt og nyttig. Dette viser styrken i trepartssamarbeidet som vi har, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Partene er enige om at skipsarbeiderlovens paragraf 9-5 (1) bokstav d, knyttet fratredelsesrett, er gjeldende for sørlige delen av Rødehavet slik situasjonen er nå.

«Den som har sitt arbeid om bord, har rett til å fratre dersom: …d: det foreligger krig eller krigslignende forhold i farvann der skipet skal seile eller i havn som skipet er bestemt for,»
«(2) Fratreden kan skje før avreise fra havn eller i første havn skipet anløper etter at vedkommende ble kjent med forholdet.»


Regelverket hensyntar ikke like tydelig et skip som underveis på en reise passerer et område med en krigslignende tilstand. I tilfelle rundt situasjonen i det sørlige Rødehavet, har området en utstrekning på omtrent 300 nautiske mil. I disse tilfelle må rederiet i samråd med kaptein og besetningen diskutere hvilke tiltak som er mulig å iverksette.

Partene vil jobbe sammen for å finne frem til håndterbare løsninger dersom det skulle komme situasjoner som tilsier et behov for dette.

Sjøfartsdirektoratet har lagt ut følgende:
20.12.2023: Enighet om fradtredelsesrett for sjøfolk
19.12.2023: Hever sikringsnivå til høyeste nivå i område Rødehavet