Frank Winnberg og Ulf Brekke besøkte skip på Frøya for å møte medlemmer og potensielle nye medlemmer. Diskusjonene omhandlet kravene til bemanning ombord på skipene, spesielt fokuset på å sikre at maskinrommet er betryggende bemannet med høykvalifiserte maskinoffiserer som innehar minimum M4-sertifikat.

Et gjennomgående tema i diskusjonene var betydningen av å prioritere bemanningens kvalifikasjoner fremfor lønn. Dette markerer en positiv utvikling for bransjen, da det indikerer en økende erkjennelse av behovet for å sikre forsvarlig bemanning av skipene i forhold til deres operative krav, snarere enn å følge vilkårlige minimumsbemanningsstandarder fastsatt i bemanningssertifikater, påpeker rådgiver Frank Winnberg.

Det mest bemerkelsesverdige aspektet ved disse diskusjonene var fraværet av spørsmål om årets lønnsoppgjør. Dette kan tolkes som at medlemmene er tilfredse med årets resultat når det gjelder lønn. Imidlertid ble det hevet bekymringer om en betydelig lønnsforskjell mellom maskinoffiserer og dekksoffiserer, noe som anses som en uakseptabel situasjon som ikke kan fortsette, fortsetter Winnberg.

Dette lønnsgapet mellom maskinoffiserer og dekksoffiserer vil være et sentralt tema i det kommende hovedoppgjøret neste år. Å ta tak i lønnsforskjellen og sikre rettferdige kompensasjonsbetingelser for maskinoffiserer er av stor betydning for å opprettholde en balansert og motivert arbeidsstyrke ombord på skipene.

Skipsbesøkene til Brekke og Winnberg understreker behovet for å prioritere sikkerheten og effektiviteten til bemanningen ombord, samtidig som det peker på utfordringene knyttet til lønnsforskjeller som må løses i nært samarbeid mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter. Med økt fokus på kvalifisert bemanning og lønnsreform kan industrien se frem til en mer bærekraftig og konkurransedyktig fremtid.