Gjeninnfører tak på nettolønnsordningen
Regjeringen foreslår i sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2021 å gjeninnføre tak på nettolønnsordningen fra 1.juli 2021. Dnmf er svært skuffet over at fjerningen av taket i nettolønnsordningen ikke videreføres utover juli.

Regjeringen går her mot sitt eget partsammensatte Maritime Utvalg som så sent som i april leverte sin rapport. En samlet maritim næring anbefalte:

«
1. Utvalget anbefaler å styrke tilskuddsordningen ved å fjerne gjeldende tak/
begrensninger i ordningen. Tilskuddsmodellene som i dag er begrenset med tak er ikke
konkurransedyktige sammenlignet med andre lands ordninger, særlig Danmark
«
Bakgrunn for tilskuddsordningen
Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, eller nettolønnsordningen, er en lovfestet ordning
som skal sikre sysselsetting av sjøfolk bosatt i Norge. Nettolønnsordningen ble innført på 1990-tallet for å sikre rekrutteringen av sjøfolk bosatt i Norge og sikre like konkurranseforhold for både rederier og sjøfolk i den maritime næringen samt sikre nasjonen avgjørende kompetanse. Norge er ingen sjøfartsnasjon uten norske sjøfolk og norsk maritim kompetanse.

Betydning
Nettolønnsordningen har betydning for dagens næring, betydning for morgendagens næring og betydning for landbasert maritim næring ved at nettolønnsordningen bidrar til å sikre norsk maritim kompetanse, rekruttering av norskbosatte arbeidstakere og konkurransedyktige vilkår for rederiene.

Nettolønnsordningen lykkes dersom det blir flere som faller under denne, da er vi konkurransedyktige, og da får vi flere med maritim kompetanse som kan bygge dagens og fremtidens næringer og gjennomføre det grønne skiftet.

Dagens ordning bør ha større forutberegnelighet.
Dnmf ønsker at dette skal være en forutsigbar og konkurransedyktig ordning. Vi er imot at det settes tak på nettolønnsordningen, og vi er for det maritime utvalgets innstilling.

For de som benytter seg av nettolønnsordningen stilles det krav til kadett og opplæringsstillinger, noe som er helt avgjørende i utdanningen av norske maskin og elektrooffiserer og sikrer norsk kompetanse.

I en næring med store svingninger og et uforutsigbart marked er nettolønnsordningen nødt til å styrkes, samtidig som det innføres krav om norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og norske farvann.

Dnmf mener det må jobbes for at taket på dagens nettolønnsordning fjernes, og at omfanget av ordningen økes.

Feil å gå tilbake til 26-ukers permitteringsperiode
Regjeringen normaliserer permitteringslengden, men ivaretar samtidig muligheten for nye permitteringer i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering etter 1. juli 2021.

Dnmf mener det er behov for å beholde lengden på permitteringene til 49 uker, hvis ikke frykter vi det vil bli oppsigelser og ikke permitteringer.
Dnmf mener myndighetene har et særlig ansvar for å sikre aktiviteten i maritim næring, og ha et særlig fokus på å sikre arbeidsplassene.