En avgjørende kompetanse for omstilling og innovasjon samt teknologiutvikling i havromsnæringene og nasjonens evne til å gjennomføre det grønne skiftet. Dessverre ser vi at regjeringen tross tydelige lovnader før valget og i Hurdalsplattformen heller ikke denne gangen lykkes i å satse på norsk maritim kompetanse

Med regjeringens forslag om å utsette Ocean Space Centre inntil tre år, og mulig mer enn fem år så viser regjeringen manglende satsning på maritim næring. Havvindssatsing er ikke tilstrekkelig, det må være en satsing på hele den maritime næringen. Vi forventer og forventet mer fra Regjeringen. 

Nettolønnen skal styrkes står det i Hurdalsplattformen
-    Dnmf og Unio krever at nettolønnsordningen videreføres og styrkes, og at taket fjernes permanent i alle segment, i tråd med regjeringsplattformen. Dnmf har over tid vært tydelige på behovet for å styrke og forenkle nettolønnsordningen. Det er avgjørende at ordningen og regelverket er forutsigbart over tid, ved at en lovfester i større grad innhold og omfang, sier administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson.

Norske lønns og arbeidsvilkår er helt nødvendig for at våre medlemmer skal kunne konkurrere om arbeidsplassene i Norge og om bord på norske skip, men det er ikke tilstrekkelig. 
 
-    En fullt ut konkurransedyktig nettolønnsordning må også være på plass innenfor NOR og NIS uten tak, og er helt avgjørende, men heller ikke nettolønnsordningen er alene tilstrekkelig. Disse to elementene må sammen være på plass. Dette er avgjørende for å sikre nasjonen nødvendig maritim kompetanse til å gjennomføre omstillingen i havrommet, utvikling av dagens og morgendagens næringer og det grønne skiftet, sier Bengtsson.

Kompetanse – utsettelse av Ocean Space Centre
Norsk maritim kompetanse er avgjørende for dagens og morgendagens næringer i havrommet, som nå og i fremtiden skal utgjøre nasjonens største økonomiske motorer og skape arbeidsplasser i hele landet, på land og sjø. 
Maritim næring står midt i en betydelig omstilling med nye krav til dagens næring og utvikling av morgendagens næringer i havrommet. 

Avvikler kondemneringsordningen for nærskipsfart
Kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart ble opprettet i 2020. Den ble utformet på en måte som har gjort den vanskelig å benytte seg av for rederiene. Ifølge RNB gjenstår det 53,4 millioner kroner i ordningen i 2022 per mai.
-    Man skal ikke avvikle, man bør se på hvorfor ordningen ikke har fungert. 

Kutter godsoverføringsmidler
Regjeringen skriver også det ikke er behov for midler til godsoverføringsordningen i 2022 ut over det Kystverket har disponibelt gjennom overførte ubrukte bevilgninger fra tidligere år.
Det er knyttet en tilsagnsfullmakt til posten, og det vil derfor være mulig å gi tilsagn om nye tilskudd også i 2022. Det foreslås å redusere bevilgningen med 32,4 mill. kroner, skriver Regjeringen. 

Overføringen av gods fra vei til bane og sjø er helt avgjørende for å få gjennomført det grønne skiftet.