Det var både fysisk og digitalt oppmøte på denne ukens forumsmøte.

Forhandlingssjef Rune Johnsrud gjennomgang av resultatene fra mellomoppgjøret 2023. Diskusjonen rundt mellomoppgjøret fokuserte på eventuelle avvik fra forventningene, samt strategier for å håndtere dem.

Deretter ble resultatene fra hovedoppgjøret 2022 gjennomgått. Dette ga deltakerne muligheten til å vurdere effektiviteten av tidligere forhandlingsstrategier og identifisere områder der ytterligere forbedringer kunne gjøres.

Et sentralt tema på møtet var lønnsdannelse, overheng og glidning. Det ble gitt en innføring i disse begrepene, og deltakerne ble oppfordret til å reflektere over hvordan de skulle håndtere dem i fremtidige forhandlinger. Diskusjonen fokuserte på å finne balansen mellom å oppnå rettferdige lønnsøkninger og samtidig ivareta økonomisk bærekraft.

Lokale forhold ble også viet betydelig tid på møtet. Deltakerne ble oppfordret til å diskutere hvordan man skulle ta hensyn til lokale forhold i forhandlingene, og hvilke faktorer som skulle vurderes. Det ble også diskutert når det kunne være hensiktsmessig å søke bistand og hvilke frister og datoer som gjaldt for avslutning av forhandlingene og eventuell videre prosess.

Avslutningsvis oppfordret møtelederen deltakerne til å reflektere over diskusjonen og komme med innspill til hvordan man kunne styrke forhandlingene og oppnå bedre resultater i fremtidige oppgjør.