Dette var den første maritime gjennomgang statsråd Skjæran har med representanter fra hele den norske maritime klyngen. Det var maritimt Forum som var initiativtakere til møtet. 

Statsråd Skjæran startet møtet med å skryte av maritim næring, og han gledet seg til å høre innlegg fra de ulike aktørene. Skjæran henviste også til Hurdalsplattformen og uttalte igjen viktigheten av at norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel nå kommer til å bli en realitet. Skjæran tok også opp hvor sentralt trepartssamarbeidet blir fremover med tanke på den store omstillingen næringen skal igjennom. 

Flere av innleggene fra de ulike topplederne dreide seg om miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger i forbindelse med det grønne skiftet. 

Hege-Merethe Bengtsson holdt innlegg om HMS i møte med grønn teknologi. Les hele innlegget her: 
«Grønn teknologi i havromsnæringene må også ha fokus på arbeidstakeren som skal håndtere den nye teknologien, de nye energiformene på de omstilte arbeidsplassene med de nye løsningene.
Den grønne omstillingen i næringen gir nye utfordringer både hva gjelder helse, miljø og sikkerhet også for arbeidstakeren.
Det er og har vært mye fokus på næringens påvirkning av miljøet ved valg og utvikling av nye løsninger uten at det samtidig er tilsvarende fokus på hva dette gjør med arbeidstakerens helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Forskning og utvikling, utdanning, etter- og videreutdanning, krav og regelverk, standardisering og operasjonalisering må følge utviklingen av næringen og ikke drives frem av for eksempel ulykker.
En visjon om 0 utslipp må følges av en visjon om 0 ulykker.»

Møtet viser bredden i den maritime klyngen.  
Alle innleggene på møtet viser at det er stor omstillingsvilje og evne til nytenkning i maritim næring. Og at næringen samarbeider gjerne med myndighetene for å oppnå ambisiøse mål, skape arbeidsplasser og utvikle eksporterbare løsninger