-Dette er et gjennombrudd i en mangeårig kamp. At Stortingets næringskomité ikke bare anerkjenner handlingsrommet for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, men også innstiller på å be regjeringen om å fylle store deler av dette handlingsrommet er en viktig seier på veien, sier administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson.

Stortingets næringskomité leverte i går sin innstilling til Stortingets behandling av den maritime stortingsmeldingen (meld.st. 10 2020-2021 – Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring). I komiteens tilrådning kan vi lese at Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann i tråd med det partssammensatte maritime utvalgets anbefalinger. Komiteen ber også regjeringen fremme forslag som bidrar til at nettolønnsordningen styrkes og blir mer forutsigbar gjennom lovfestning. 

-I dag må vi sende en stor takk til våre venner på Stortinget som nå har tatt med seg innspillene, og som innstiller på en politikk som vil styrke norsk maritim kompetanse inn i fremtiden. Selv om det fortsatt er en vei å gå er dette en milepæl i arbeidet med å ivareta den maritime kompetansen i Norge, fortsetter Bengtsson.

Komiteens tilrådning presenterer ingen endelig enighet om å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Komiteens flertall viser til utvalgets drøftelser på feltet, og forventer at en enighet kan nås også for skip involvert i offshore-aktivitet på sokkelen. Komiteens mindretall (AP, SP, SV) viser til at dette har vært en lang prosess og nødvendigheten av en rask avklaring. Mindretallet foreslår derfor å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for de som har sitt arbeid om bord på forsynings-, beredskaps- ankerhåndteringsfartøy.

-Det er viktig at vi anerkjenner de seirene vi får på veien. Nå må Stortinget vedta de enigheter som ligger inne i meldingen, så skal vi brette opp armene og jobbe videre for at det stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår også på sokkelen. Vi er ikke i mål før alt er i mål, avslutter Bengtsson.

Den martime stortingmeldigen er satt til å behandles i Stortinget den 22. april. Debatten vil da kunne følges på Stortingets nett-tv. Dnmf vil dele lenke til debatten i våre kanaler før debatten går i Stortinget.