Å jobbe på fiskefartøy skal være trygt, mener regjeringen, som har bedt Sjøfartsdirektoratet om konkrete forslag til hvordan dette kan løses.

Sjøfartsdirektoratet har fått oppdraget om å gjennomføre statsrådens ønske. I tildelingsbrevet, datert 13. februar, fra departementet, blir Sjøfartsdirektoratet bedt om å utarbeide en handlingsplan for næringsfartøy, som skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle. 

«Arbeidet med å identifisere relevante tiltak omfatter fartøygrupper med ulik risikoprofil, hvor tiltak må identifiseres ut fra dette. Vi ber om at arbeidet prioriteres og at en gjennomføringsplan/tidslinje for arbeidet oversendes departementet innen 15. mars 2023.»

Videre står det at «denne skal inneholde en skisse av hvordan arbeidet vil innrettes. Herunder om det innledningsvis eksempelvis vil tas utgangspunkt i tiltak tilknyttet risikomomenter felles for de ulike fartøygruppene; tiltak tilknyttet de største risikoene for de enkelte fartøygrupper; evt. andre hensiktsmessige innretninger.»

Fagsjef i Det norske maskinistforbund, Odd Rune Malterud, sier at det er viktig å huske på at det ikke skapes en sikkerhetskultur ved at myndighetene trer spesifikt kostbart regelverk ned over hodet på de som henter hjem verdiene.

- Suksessfaktoren er sikker og forstått kommunikasjon, hvor alle involverte – også redningsetatene deltar i den risiko- og fareanalysen som skal ligge til grunn for det enkelte fartøy – iverksettelse av tiltak, skipsspesifikk trening og familiarisering - før operasjon og drift igangsettes, sier Malterud.

- Med målet om at alle skal komme trygt hjem uansett fartøy, skip eller innretning som mennesket tjenestegjør på, må det bli enighet om at regelverket må forstås i en helhet og praktiseres i et samarbeid med alle parter, sier Malterud.

- Første steg her er myndighetene som må ta, slik at den nullvisjonen som ble presset frem av oss - får en verdig utgang. Dette arbeidet er allerede begynt gjennom maritimt samarbeidsforum og en har spesielt søkelys på dette segmentet via arktisk kompetanse node, med de spesielle utfordringene dette farvannet trenger av ekstra kompetanse, sikkerhet og personlig verneutstyr, sier Odd Rune Malterud. 

Les mer i Maritim Logg