Forslaget var oppe i SAFE den 25. mai 2021. SAFE stilte seg positive til forslaget om å slå sammen rådene. Dersom RMSB også gir sin tilslutning kan detaljene diskuteres og vedtas i et konstitueringsmøte for det nye rådet. Sjøfartsdirektoratet vil da på forhånd sende ut et forslag til blant annet struktur, gjøremål og møteregler på høring.
Den 29. september ble det avholdt møte i Rådet for maritime sertifikater og bemanning (RMSB) som enstemmig sluttet seg til anbefalingen.

Assisterende direktør og Fagsjef i Dnmf Odd Rune Malterud gir her en beskrivelse av prosessen:

Siden 1981 har det gjennom regelverket og kongelige resulosjoner vært praktisert diverse former for råd hvor tanken var at partene skulle få bli hørt og gi råd mht. Implementering, vedlikehold og praktisering av det internasjonale regleverket i Norge.

Med bakgrunn i missnøye med rådenes arbeid, mandat og handling samt en rekke større lovendringer de siste 10 årene hvor IMO og ILO regelverket, samt EU direktiver, er flettet inn i hverandre med mål basert på regelverks forståelse, eierskap, praktisering og strafferammer, sendte Dnmf et brev til Sjøfartsdirektoratet og ba om å utrede muligheten for sammenslåing mellom RÅDET FOR MARITIME SERTIFIKATER OG BEMANNING (RMSB) og SAKKYNDIG RÅD FOR ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR FOR ARBEIDSTAKERE PÅ SKIP (SAFE)

Saken var oppe til behandling i SAFE den 25. mai. SAFE fattet følgende vedtak:
«SAFE er positive til forslaget fra DNMF og viser til forslaget selv og uttalelsen fra Sdir i møtet. Hvis RMSB også gir sin tilslutning, kan detaljene diskuteres og vedtas i et konstitueringsmøte for det nye rådet. Sdir sender på forhånd ut et forslag til struktur, gjøremål, møteregler osv. på høring»

Uttalelsene fra Sdir i møtet var følgende (hentet fra møteprotokollen):
«Sdir har vært i kontakt med maritim avdeling i departementet som har samtykket til sammenslåing hvis det er enighet i rådene om det. En praktisk sammenslåing vil gi klare fordeler med ressursutnyttelse og en helhetlig framgangsmåte. Det kan være en fornuftig vei å gå å samle seg til ett råd som jobber i lag, for eksempel etter modell fra regelverksforum og sikkerhetsforum i Petroleumstilsynet. Et forslag kan være kvartalsvise teams-møter på rådsnivå med et årlig fysisk møteforum. (...) Sdir er positive til dette for å få et bredt sammensatt og godt fellesråd. Det er ønskelig med en tilbakemelding fra rådet om det er stemning for sammenslåing før Sdir laget er utkast til forslag på struktur, møteregler, og så videre».
Den 29. september ble det avholdt møte i Rådet for maritime sertifikater og bemanning (RMSB) som enstemmig sluttet seg til anbefalingen.
Videre saksgang nå er at SDir. Utarbeider forslag til struktur, gjøremål, arbeidsgruppe inndeling, møteregler osv med innspill fra partene, før en i slutten av desember kan avholde konstituerende møte og starte opp sitt arbeid 2022.

Det tillegges at etter mange års menings utveksling om tilhørighet til ISM koden, spesielt 1.2.3/2, ble det i et møte mellom SDir. og DNMF den 13.september 2021 enighet om følgende;

-    begge parter har oppfattelse av at ISM koden må forankres i eierskap også hos de som har sitt arbeid ombord, ISM skal inn i «nye» rådet og skal være en viktig del av felles arbeidet fremover i et nytt felles råd (SAFE/RMSB). Fokus også på skip uten krav om fullstendig ISM. 

Det kan dermed loggføres at noen flere waypoints er passert!

Fakta:

RÅDET FOR MARITIME SERTIFIKATER OG BEMANNING (RMSB)
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 02.03.2006, jfr. Brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 16. desember 1981 og 4. februar 2004, jfr. Kgl. Res. Av 11. desember 1981, jfr. Lov av 5. juni 1981 nr. 42 § 6. Ref. brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 5. juli 2005 om godkjenning av reglement.

Formålet med Rådet for maritime sertifikater og bemanning er at berørte organisasjoner m.v. skal bli hørt når det gjelder løsningen av spørsmål av prinsipiell betydning for maritim utdanning, sertifisering og bemanning og er i tillegg til reglementet hjemmlet i Forskrift om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009)
§ 5.Sakkyndig råd – Rådet for maritime sertifikater og bemanning
Sjøfartsdirektoratet kan bestemme at saker av prinsipiell betydning blir forelagt Rådet for maritime sertifikater og bemanning.


Tidligere var det også eget SAKKYNDIG RÅD FOR FLYTTBARE INNRETNINGER som senere inngikk i RÅDET FOR MARITIME SERTIFIKATER OG BEMANNING (RMSB)


SAKKYNDIG RÅD FOR ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR FOR ARBEIDSTAKERE PÅ SKIP (SAFE)
Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 20. oktober 2004, jfr. kgl. res. av 12.september 1975 samt Nærings- og handelsdepartementets delegasjonsvedtak av 6. februar 2012. Endret 7. juni 2006 (sak 2 møte 12.1.2006), 9. mars 2015 (sak 3/2015) og 14.05.2019 (sak 3/2019).

§ 2 Gjøremål Rådet skal behandle generelle spørsmål og gi råd til Sjøfartsdirektoratet, deriblant;
1.
Avgi uttalelser i prinsipielle saker vedrørende arbeids- og levevilkår for arbeidstakere på skip.
2.
Gjennomgå, vurdere forslag til tiltak og følge opp arbeidsrelaterte personulykker som reiser prinsipielle spørsmål, på anonymisert grunnlag. Sjøfartsdirektoratet avgjør på hvilket tidspunkt det er hensiktsmessig at saker legges frem for rådet, dog skal sakene fremlegges i god tid slik at Rådets tilrådninger kan komme med før saker avsluttes. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker til behandling. Rådets oppgave er å vurdere mulige tiltak for å forebygge gjentakelse av personulykker. I den forbindelse er det anledning til å kalle inn særskilt sakkyndige fra Sjøfartsdirektoratet og andre sakkyndige, jfr. § 3 sjuende ledd.

3.
Avgi uttalelser i saker vedrørende særskilte behov for informasjon og informasjonsstrategi knyttet til arbeids- og levevilkår for arbeidstakere på norske skip.

4.
Gi råd tilknyttet forebyggende tiltak mot yrkesskader og personulykker blant besetningen på norske skip i overensstemmelse med til enhver tid gjeldende regelverk.

5.
Gi råd i saker som angår helsetilbudet for arbeidstakere på skip for å sikre at de er egnet i lys av endrede behov hos sjøfolk som følge av teknisk, driftsmessig og annen utvikling i skipsfartsnæringen.

6.
Fungere som nasjonalt velferdsutvalg, herunder jevnlig gjennomgå velferdstilbudene og velferdstjenestene for å sikre at de er egnet i lys av endrede behov hos sjøfolk som følge av teknisk, driftsmessig og annen utvikling i skipsfartsnæringen.

7.
Rådet skal ikke behandle enkeltsaker / saker som gjelder enkeltpersoner.

8.
Rådet skal ikke behandle saker som generelt berører Sjøfartsdirektoratets budsjett eller organisasjon, men rådet kan uttale seg om budsjettmessige disposisjoner i tilknytning til arbeidsområdet.