Bakgrunn: I hele fagbevegelses-Norge stiller fagorganiserte seg nå spørsmålet om hvordan det var mulig å be 22.000 arbeidere legge ned streikevåpenet etter at direktøren ved Frevar i Fredrikstad hevdet det var fare for at avfallet i forbrenningsanleggets jernbunker kunne antenne av seg selv.
Stortinget voterer 15. juni i saken om tvungen lønnsnemd mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021. Etter at innstillingen fra arbeids-og sosialkomiteen ble klar mandag 14 .juni  er det klart at det er et flertall for å si ja til tvungen lønnsnemnd.

-    Når en slik sak som Frevar (på Frevar var 8 medlemmer av Det norske Maskinistforbund tatt ut i streik) kommer opp, mener vi i Dnmf at myndighetene har en undersøkelsesplikt for å sjekke at påstander som gjorde at det ble tvungen lønnsnemd stemmer overens med fakta og virkeligheten, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.  

Dnmf etterlyser en tydeligere undersøkelses- og kontradiksjonsplikt for at myndighetene skal få et bedre grunnlag for beslutningen om tvungen lønnsnemd og sikre en bedre forståelse for beslutningen i samfunnet.

-    Streikeretten er en grunnleggende rettighet som det skal svært mye til for at en skal kunne gripe inn i. Dagens ordning gir myndighetene rett til å stoppe en lovlig streik dersom det foreligger fare for liv og helse. Det fremstår som rimelig og riktig. Det er derfor avgjørende at grunnlaget for avgjørelsen er så godt opplyst som mulig. Grunnen til at akkurat årets tvungne lønnsnemd i KS sektoren (juni 2021) har møtt stor motstand og kritikk fra mange deler av samfunnet og deler av det politiske Norge, synes å være at den fremstår som svært løst begrunnet og det som har kommet frem av informasjon om de beveggrunner som førte til avgjørelsen er så full av faktiske feil at grunnlaget for denne alvorlige inngripen i streikeretten fremstår som tvilsom. Man må her kunne stille spørsmålet om streikeretten er under angrep? Det er derfor på tide at partene ser på praktiseringen, rutiner og reglene rundt dette, sier Bengtsson.