23. juni 2021 mottok arbeids -og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen utredningen om den norske modellen og fremtidens arbeidsliv, fra advokat Jan Fougner som har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget (Fougner-utvalget). 

Utvalget ble nedsatt etter initiativ fra arbeidstakerorganisasjonene. De var ikke fornøyde med konklusjonene i delingsøkonomiutvalget i 2017.

Utvalget skulle gå gjennom rammeverket for arbeidsgiveransvar og organisering av arbeid og virksomhet, for å vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig – både for dagens og framtidens arbeidsliv.

Flertallet i utvalget utgjøres av representantene fra LO, YS, Unio og Akademikerne, utvalgsleder Jan Fougner og de andre nøytrale representantene foreslår til sammen 15 forslag til lovendringer, hvor det er behov for mer utredning. Mindretallet på fire, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter og KS, støtter ikke disse forslagene.

Hovedkonklusjonen i utredningen er å styrke faste ansettelser. Fougner-utvalgets flertall vil styrke ansettelsesvernet. De mener det vil være viktig i en fremtid med kompliserte selskapsstrukturer.

Det som har fått mest oppmerksomhet etter fremleggelsen er at utvalget ber om at regjeringens utvidelse av midlertidige ansettelser fra 2015 fjernes «for å unngå todeling i arbeidslivet». Fougner-utvalgets flertall går nå inn for å oppheve denne bestemmelsen. Dnmf støtter utvalgets innstilling om midlertidige ansettelser. 

På Dnmfs vegne har advokat Knut Walle-Hansen sittet i Unios advokatutvalg og ga innspill til Unios medlem i utvalget Henrik Dahle.

Dnmf spilte inn at vi trenger tilsvarende endringer i skipsarbeidsloven som de som foreslås i arbeidsmiljøloven. Mandatet er åpent når det gjelder dette, og det er uheldig at maritim sektor blir liggende etter.

De 15 forslagene fra utvalget: 

1. Å klargjøre arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven, slik at grensen mot selvstendige oppdragstakere blir tydeligere.

2. Klargjøre arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven. Enhver som har ansatt arbeidstakere regnes som arbeidsgivere. Det skal være mulig å dele arbeidsgiveransvaret.

3. Ansatte i et konsern skal ha fortrinnsrett til andre jobber i konsernet, hvis en mister jobben og det finnes relevante jobber,

4. En oppsigelse er usaklig hvis det finnes annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren, innen konsernet

5. Flertallet mener også at domstolene kan sette til side en arbeidsgivers disposisjoner og avtaler, hvis formålet med avtalene er å omgå arbeidsmiljøloven.

6. Ansatte kan ta en arbeidsgiver inn for retten ved omgåelser av arbeidsmiljøloven.

7. Arbeidsgiveren har plikt til å et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide arbeidstakere, oppdragstakere i plattformselskaper, etc.

8. Alle virksomheter skal ha valgte verneombud.

9. Verneombudets oppgaver skal gjelde også innleide og selvstendige oppdragstakere, ikke bare virksomhetens egne ansatte.

10. Arbeidsmiljøutvalg skal etableres også i virksomheter mellom 10 og 30 arbeidstakere.

11. Endringer som har betydning ansatte i et konsern, skal drøftes med de ansattes representanter, i konsern med minst 50 ansatte

12. Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse fjernes

13. Gjeninnføre treårsregelen slik at ansatte som har arbeidet i tre år i en bedrift har rett til fast ansettelse.

14. Lovfeste en definisjon av innleie i arbeidsmiljøloven, for å avgrense mot entreprise slik at innleie ikke kan kamufleres som entreprise.

15. Få inn en ny lovbestemmelse i arbeidsmiljøloven som samler og utvider drøftelsesbestemmelsene om beslutninger som har betydning for bemanningen

 

Noen mediesaker: 
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/nA3qln/regjeringsutvalg-foreslaar-aa-begrense-midlertidige-ansettelser

https://www.unio.no/2021/06/23/arven-etter-statsrad-robert-eriksson/