I forbindelse med at «Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mv. – Tilpasninger av regelverket for yrkesdykking» – nå er ute på høring, ble det holdt et fellesmøte mellom Sjømat Norge og sjømannsorganisasjonene fredag 19. august. 
Fra Det norske maskinistforbund deltok administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, advokat Knut Walle-Hansen og samfunnskontakt Bjørn Thorvaldsen. 

Dnmf har hele tiden vært svært tydelige i denne saken og opplever stor enighet mellom deltakerne i møtet. 
Dnmf har påpekt at IMO/ILO-regler og vernebestemmelser gjelder og skal gjelde for alle som har sitt arbeid om bord på skip, og reagerer sterkt på at norske politikere vil vende ryggen til et regelverk Norge har vært svært sentrale i utviklingen av. 

Det maritime regelverket er nøye utviklet og tilpasset 24-timers samfunnet om bord på skip. Alle som har sitt virke ombord skal omfattes av dette regelverket. Dette er en moderne lovgiving tilpasset dagens maritime næring, og som setter sikkerheten til sjøfolkene om bord i sentrum. 

Dersom dykkerne til tross for våre innvendinger skal reguleres av arbeidsmiljøloven, må alle vernebestemmelser i skipsarbeidsloven også gjelde for dem, så deres stilling sikres best mulig.

Høringssvaret sendes innen 10. oktober.