Da maritim næring gikk inn i året 2020 var dette med optimisme og lysere utsikter både for sysselsettingen og verdiskapingen i næring. Men en svært utfordrende situasjon knyttet til koronapandemien og et fall i oljeprisene bidro til å sette næringen kraftig tilbake. Den maritime verdiskapingsrapporten for 2021, og næringens fremtidsutsikter bærer preg av dette.

En sannsynlig nedgang i sysselsetting de kommende årene
Verdiskapingsrapporten viser at det i 2020 var en nedgang på 6 % i sysselsettingen i maritim næring, fra 88 000 sysselsatte til 82 500. Til tross for at prognosene for de kommende årene er mer positive enn hva Menons prognoser fra august 2020 var, viser det fortsatt en krevende situasjon for næringen. Prognosene viser en fortsatt negativ utvikling i sysselsettingen frem til utgangen av 2022. Rapportens hovedscenario ser for seg en nedgang i sysselsettingen i maritim næring fra 88 000 ved inngangen til 2020 til 77 600 ved utgangen av 2022. Den største nedgangen (7600 av disse) er knyttet til industri og tjenesteleverandører, mens den resterende nedgangen i sysselsettingen (2700) vil skje hos rederiene.

Bærekraftige løsninger kan bli en viktig del av løsningen
Både i Norge og globalt stilles det stadig strengere krav til miljø- og klimavennlige løsninger. Dette vil skape nye muligheter for en næring som er ledende på teknologi og innovasjon. Rapporten trekker frem store muligheter knyttet til nye skip og ny teknologi, og det blir viktig for Norge å legge til rette for at den maritime næringen er i stand til å ta del i denne utviklingen.

Dnmf er opptatt av å bevare den maritime kompetansen
Den norske maritime kompetansen er unik, og er et av de største fortrinnene Norge besitter i utviklingen av nye næringer og nye løsninger i havrommet. Dnmf er opptatt av at Norge fører en politikk som sikrer at vi bevarer denne kompetansen. Dette gjennom å sikre like konkurransevilkår og tilgang til arbeidsplassene for sjøfolk bosatt i Norge, samt forutsigbare og langsiktige rammevilkår for næringen. Den operative maritime kompetansen våre medlemmer besitter vil være helt sentral i nasjonens arbeid med det grønne skiftet og utviklingen av nye næringer i havrommet. Verdiskapingsrapporten for 2021 viser at krisetiltakene politikerne vedtok i 2020 rettet mot maritim næring har hatt en viss effekt. Samtidig viser den også at de tiltakene som har blitt gjennomført ikke har bidratt nevneverdig til økt aktivitet i næringen. Rapporten trekker frem at de aktivitetsfremmende tiltakene ikke bare bør baseres på den umiddelbare effekten, men også hvordan de kan bidra til å styrke næringens konkurransekraft i fremtiden.

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon for hele den maritime klyngen. Maritimt Forum samler både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i næringen, og jobber for å representere klyngens felles interesser. Det norske maskinistforbund er representert i Maritimt Forums styre ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson. Les mer om Maritimt Forum på deres hjemmesider.