Regjeringen la i desember frem stortingsmeldingen Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring (Meld. St. 10 (2020-2021)). Regjeringen har i stortingsmeldingen lagt fokus på grønn skipsfart, digitalisering og maritim kompetanse. Meldingen behandles nå av Stortingets næringskomité, og Dnmfs administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson deltok i dagens høring for å kommentere meldingen.

- Konkurransedyktigheten til sjøfolka er avgjørende
­-
Den kompetansen sjøfolkene besitter er selve navet i maritim næring og en forutsetning for omstilling og utvikling av dagens og morgendagens næringer i havrommet. Det er derfor avgjørende at norske sjøfolk er konkurransedyktige i denne åpne internasjonale konkurransen, og hvor konkurransen foregår helt inn i fjæresteinene her i Norge, sa Hege-Merethe Bengtsson i høringen.

Dnmf har i lengre tid tatt til orde for en permanent fjerning av taket i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk som et viktig tiltak for å sikre denne konkurransedyktigheten, og gjentok dette budskapet i dagens høring.

- Ordningen må opprettholdes, og taket må fjernes permanent. Den må også være fleksibel for å sikre at nye næringer i havrommet faller inn under ordningen. Tilskuddsordningen må være forutsigbar og langsiktig. Jeg håper at mange flere sjøfolk faller inn under ordningen. Det innebærer at ordningen lykkes og er en suksess, fortsatte Bengtsson.

Samtidig trakk Bengtsson frem ordningens begrensninger, og behovet for et krav norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.

-Tilskuddsordningen er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for at norske sjøfolk skal kunne være konkurransedyktige. Det må stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, konstaterte Bengtsson.

Stortingsmeldingen tar ikke stilling til kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, og viser til det pågående arbeidet i det maritime partssammensatte utvalget nedsatt av regjeringen. Dnmf mener det er så godt som umulig å diskutere en helhetlig maritim politikk uten å inkludere denne tematikken, og oppfordret komiteen til å inkludere utvalgets arbeid i sin behandling av Stortingsmeldingen.

- Den erfaringsbaserte kompetansen er avgjørende for klyngen
Meldingen setter fokus på fremtidens maritime kompetanse. Dnmf mener den maritime kompetansen har vært, er og vil være vårt største fortrinn i Norge. Dnmf oppfordrer derfor komiteen til å ta ansvar for at det avsettes tilstrekkelig midler til etter- og videreutdanning som sikrer at kompetansen til sjøfolk utvikles i takt med kompetansekravene.

- For at vi skal ha relevant norsk maritim kompetanse må det på plass en tilpasning til dagens grunnutdanning. Tilgangen til nødvendig etter- og videreutdanning av avgjørende for å lykkes. Her må det avsettes tilstrekkelige midler. Dette haster, avsluttet Bengtsson sitt innlegg for komiteen.

Stortingsmeldingen skal nå behandles av næringskomiteen, som har frist for avgivelse av innstilling den 9. mars.