Årets tariffavtaleforhandlinger er et mellomoppgjør, der en kun forhandler lønnstillegg. Frontfaget er som alltid først ut. Det ble besluttet mellom partene at forhandlingen skulle gjennomføres som et samordnet oppgjør. Det betyr at det er de sentrale partene som forhandler binder alle sine medlemmer. Samordnet oppgjør er vanlig i mellomoppgjør. De sentrale partene i disse forhandlingene er NHO, LO og YS.

Partene brøt i går forhandlingene og de møtes til mekling 14. og 15. april. Dersom en ikke kommer frem til enighet gjennom mekling blir det streik.

Som følge av dette vil enkelte av våre medlemmer i disse dager motta varsel om permittering eller bli permittert.

LO og YS har varslet streikeuttak på følgende samband: NSOF.pdf NSF.pdf

 Dnmf er ikke omfattet av disse forhandlingene, Frontfagsforhandlingene, og er følgelig ikke i streik og den enkelte skal utføre sitt arbeid som normalt, men ikke overta andre streikende kollegaers oppgaver. (Dnmf forhandler med NHO Sjøfart 24. april).

Dersom du blir permittert, ta kontakt med din tillitsvalgt i Dnmf.

 

I Hovedavtalen i NHO fremgår følgende vedrørende permittering:

Kap. VII Permittering

§ 7-1 Vilkårene for permittering

1.         Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften.

2.         Permittering i henhold til nr. 1 kan ikke finne sted utover 6 måneder med mindre partene er enige om at det fortsatt foreligger saklig grunn.

3.         Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av rullerende pennittering.

4.         Ved vurdering av hvem som skal permitteres, skal det legges vekt på de spesielle oppgaver arbeidsutvalget har i bedriften.

 

§7-2 Plikt til å konferere før varsel gis

Før varsel gis skal det konfereres med tillitsvalgte i samsvar med kap. IX. Før lengre permittering iverksettes, bør bedriften som et alternativ vurdere yrkesfaglig kompetansehevende tiltak etter bedriftens behov og som kan styrke bedriftens konkurransesituasjon. Fra konferansen settes opp protokoll som undertegnes av partene. Varseisfristen i§ 7-3 nr. 1 og nr. 2 løper først etter at konferansen er holdt. Krav om forhandlingsmøte fordi ansienniteten er fraveket eller fordi bedriften ved gjeninntagelse følger andre regler enn ved iverksettelsen medfører ikke at permittering eller gjeninntagelse utsettes.

§          7-3 Varsel om permittering
1.         Permittering gis med 14 dagers varsel.

2.         Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i AML § 15-3 (10) er varslet 2 dager, ved brann 14 dager.

3.         Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

4.         Fristene gjelder ikke når konflikt i annen bedrift eller tariffstridig konflikt i egen bedrift eller ulegitimert fravær fører til at arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. Bedriften plikter dog å gi det varsel som er mulig.

5.         Fristene gjelder ikke hvis tariffavtale gir adgang til kortere varsel. Det samme gjelder arbeidsreglement opprettet før 31.12.97.

6.         Hvis bedriften permitterer uten å overholde varselfristen skal arbeidstakerne betales vanlig fortjeneste til fristens utløp. Ved permitteringer som nevnt i nr. 2 betales ordinær timelønn.

7.         Dersom en permitteringsperiode avbrytes, og arbeidstaker inntas i arbeid i mer enn 4 uker skal ny permitteringsperiode anses som ny permittering i relasjon til bestemmelsene om vilkår, drøftelser, varsler mv. Dette gjelder ikke inntak som skyldes vikariat for andre arbeidstakere med lovlig fravær. I slike tilfeller skal det dog gis varsel til arbeidstaker så tidlig som mulig, og senest tre dager før arbeidsperiodens utløp.


Merknad

Det norske maskinistforbund og NHO og er enige om følgende: Så lenge det ytes dagpenger direkte etter en arbeidsperiode på inntil 6 uker i sammenheng i en permitteringsperiode, er partene enige om at lengden av arbeidsperioden som kan benyttes uten at fortsatt permittering skal regnes som ny permittering, endres fra 4 til 6 uker.

§ 7-4 Varslets form og innhold

1.         Varslet gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker med mindre de lokale partene blir enige om annet.

2.         Ved betinget permittering etter§ 7-5 kan varslet gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på hensiktsmessig måte.

3.         Varslet skal angi permitteringens sannsynlige lengde. Er det ikke mulig, skal fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 måned og deretter hver måned hvis man ikke blir enige om noe annet. Det skal herunder fortløpende vurderes om vilkårene for permittering er tilstede eller om det må gjennomføres oppsigelser.

4.         Arbeidstakere som blir permittert skal få skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Beviset skal angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde.

5.         Dersom det er gitt ubetinget skriftlig varsel som oppfyller ovennevnte krav til innhold gjelder dette også som permitteringsbevis.

 

§7-5 Betinget varsel

Ved konflikt i egen bedrift skal varselet så langt råd er angi hvilke arbeidstakere som eventuelt vil bli permittert, og den enkelte skal få bestemt underretning så lang tid forut som mulig.

§7-6 Oppsigelse under permittering

Permitterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen så lenge de ikke er formelt oppsagt.

Bringes arbeidsforholdet til opphør i permitteringstiden, plikter arbeidstakerne å utføre arbeid i oppsigelsestiden med mindre en ny arbeidsavtale er til hinder for det. Faller arbeidsplikten av denne grunn bort, bortfaller betaling for oppsigelsestiden. 

Dersom arbeidstakere som er permittert utover 3 måneder og inntil videre, sier opp for å gå over i annet arbeid, kan vedkommende fratre uten oppsigelsesfrist. 

Arbeidstaker som ikke er sagt opp og som ikke blir gjeninntatt ved permitteringstidens utløp, har rett til lønn i oppsigelsestiden. 

§ 7-7 Spesielle bestemmelser

  1. I typisk sesongindustri gjelder kap. VII med mindre annet følger av tariffavtale eller fast. praksis. Også i så fall gjelder§ 7-6 tilsvarende.

 2.         Når arbeidstaker er permittert løper plikten til syketrygd så lenge den består etter loven, men bare så lenge arbeidstakeren ikke er i annet arbeid.

3.         § 7-3 medfører ingen endring i den sedvanemessige rett til å permittere på grunn av værhindringer.

Særregler for permitterte grunnet streik, lockout eller annen arbeidstvist

Personer som deltar i streik eller som er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist, har ikke rett til dagpenger.

Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten. 

Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift, har rett til dagpenger under permittering. For permitterte der streik ved en bedrift er en indirekte årsak til permittering i en annen bedrift, for eksempel ved at streiken fører til mangel på oppdrag i den andre bedriften, er det derfor ikke nødvendig å vurdere om lønns- eller arbeidsvilkårene må antas å bli påvirket. 

Dersom de enkelte enheter i et større konsern har samme eier og driver samme type produksjon, blir de regnet for å tilhøre samme bedrift uavhengig av hvor i landet bedriftene ligger. De ansatte ved slike enheter kan en bare permittere på grunn av streik med krav på dagpenger dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår ikke må antas å bli påvirket av utfallet av tvisten. 

Utleide arbeidstakere som er ansatt i utleiefirmaet, har rett til dagpenger dersom de blir permittert av utleiefirmaet på grunn av streik ved den bedriften de er utleid til. 

Når det vurderes hvorvidt lønns- eller arbeidsvilkårene kan bli påvirket tar en hensyn til om:

Dine lønns- eller arbeidsvilkår er nært knyttet til de streikendes lønns- eller arbeidsvilkår

Du har samme eller liknende utdanning, stilling eller yrkespraksis som de streikende

Din og de streikendes tariffavtaler blir regulert innen noenlunde samme tidsramme

Det er tatt inn bestemmelse om reforhandling av de permittertes tariffavtaler dersom de streikende får bedre avtale 

Ved vurderingen blir det ikke tatt hensyn til om du er organisert eller ikke. Uorganiserte med samme stilling, arbeid, utdanning og kompetanse som de streikende vil, i likhet med de organiserte, ikke ha rett til dagpenger under permittering. 

Lærlinger som kommer inn under samme avtale som de streikende, og som en må regne med vil bli berørt av utfallet av streiken, vil derfor ikke ha krav på dagpenger under permittering ved streik i den samme bedriften. 

Streikebidrag blir ikke ansett som lønn og får derfor ikke konsekvenser for dagpengeutbetalingen.

Blir du permittert fordi andre grupper av arbeidstakere er i streik ved bedriften der du er ansatt, er du unntatt fra bestemmelsen om arbeidsgivers lønnsplikt. Du har derfor ikke krav på lønn i en arbeidsgiverperiode etter at permitteringen har trådt i kraft, og vil ha krav på dagpenger etter 3 ventedager i henhold til de vanlige dagpengereglene.

Streikebidragets/permitteringsbidragets størrelse fastsettes av forbundsstyret 14. april.