KOMPETANSENODEN – Maritim Arktisk kompetanse
Kjennskapen og kunnskapen om skipsoperasjoner i polare farvann skal styrkes. 
Administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson sitter i styringsgruppen for kompetansenoden - Maritim Arktisk kompetanse. Styringsgruppen hadde styringsgruppemøte torsdag 10. juni. 
- I dag er kompetansen og kunnskapen om hvordan man skal operere sikkert i kaldt klima og polare farvann i hovedsak basert på erfaring og i svært liten grad på formell opplæring. Det er derfor et gap mellom den kunnskap som er nødvendig for å operere sikkert og den opplæring som tilbys. Det samme gjelder utfordringen med å overføre erfaring til nye aktører, sier Hege-Merethe Bengtsson. 
- Det overordnede målet med kompetansenoden – Maritim Arktisk kompetanse er å beskrive dette gapet og finne samt foreslå konkrete tiltak for å redusere dette gapet, sier Bengtsson.

Som følge av den økende interessen for økt skipsfart og maritime operasjoner polare strøk, har det blitt iverksatt en rekke prosjekter for å identifisere den tilleggsrisiko denne aktiviteten vil medføre med et mål om å identifisere risikoreduserende tiltak for å sikre at de personer som er involvert, miljøet og de verdier disse aktivitetene representere er best mulig ivaretatt gjennom å redusere den identifiserte tilleggsrisiko. Da mangel på kompetanse innenfor dette området har vært pekt på som et felles hovedfunn, har tiltak for å øke kompetansen blitt foreslått en rekke ganger og fra ulike hold.

Som en følge av dette tok Maritimt Forum Nord initiativet til arbeidet med Kompetansenoden, hvis formål og hovedoppgaver er som listet nedenfor.

  • Kompetansenodens formål er å styrke den maritime næringens kompetanse om de særskilte utfordringer knyttet til skipsoperasjoner i polare farvann.  
  • Videre skal noden styrke samarbeidet mellom maritim næring og kompetansemiljø om arktisk maritim kompetanse, og 
  • bidra til en bedre tilrettelegging av nye kurs- og utdanningsmateriell for maritimt personell, slik at opplæringen i større grad tilfredsstiller de behov næringsaktørene har.
  • I arbeidet med å styrke arktisk maritim kompetanse skal det tas utgangspunkt i innmeldte problemstillinger, utfordringer og behov fra aktører i skipsfartsnæringen.