Stortinget vedtok i dag den maritime stortingsmeldingen (meld.st. 10 (2020-2021) Smartere og grønnere – morgendagens maritime næring), i tråd med næringskomiteens innstilling som ble lagt frem forrige uke. Dette innebærer at Stortinget nå har sendt en klar bestilling til regjeringen om å sikre innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann i tråd med partssammensatte maritime utvalgets anbefalinger.

-Det er et svært viktig steg på veien. Et enstemmig Storting har i dag anerkjent at det eksisterer et handlingsrom for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, og har også vist vilje til å fylle deler av dette handlingsrommet, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson

Dessverre innebærer vedtaket ingen klarhet for norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen. Dnmf er derfor tydelige på at dagens vedtak på ingen måte er en sluttstrek for dette viktige arbeidet. Uten en enighet for sokkelen er det fortsatt en lang vei å gå.

-Kampen fortsetter. Stortinget gjorde i dag flere viktige vedtak, men det kan ikke bli en hvilepute. Nå bretter vi opp ermene og jobber videre for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår både på norsk sokkel og i norske farvann, sier Bengtsson.

Den maritime stortingsmeldingen omtaler flere viktige saker Dnmf har arbeidet med over lengre tid, men i denne saken vil vi fokusere på norske lønns- og arbeidsvilkår og nettolønnsordningen.

Enighet om å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Stortinget ber i sitt vedtak regjeringen om å igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på fire områder. Dette gjelder:

  • For transport av gods eller passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart.
  • For passasjerskip i norske farvann som er i direkte konkurranse med kystruten, samt på cruise hvor Norge er hovedreisemålet, avgrenset mot skip i internasjonal cruisevirksomhet.
  • For skip som utfører stasjonær virksomhet i norsk farvann, herunder hotellskip.
  • For skip som betjener nye havnæringer i norske farvann, herunder fremtidige havnæringer som ikke er kjent.

Dagens vedtak betyr at Stortinget ikke bare anerkjenner at det er lovlig og mulig å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann, men de kommer med en konkret bestilling til regjeringen om å sikre at dette gjennomføres. Dette er et stort steg i riktig retning i en mangeårig kamp, og Dnmf vil i dag sende en takk til et enstemmig Stortinget som sikret at de overnevnte punktene nå vil gjennomføres.

-Kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen fortsetter

Stortinget sikret ikke flertall for innføringen av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Stortingets flertall viser til at det har blitt gjennomført drøftelser mellom Sjømannsorganisasjonene, Unio, LO og Norges rederiforbund knyttet til en ordning for skip som er involvert i offshore aktivitet. Flertallet merker seg at en avtale mellom partene, som alternativ til lovgiving, forutsetter at også operatørsiden deltar, men at operatørsiden, representert ved Norsk Olje og Gass (NOROG), foreløpig ikke har gitt sin tilslutning til en avtale. Flertallet påpeker at de har forventninger til at en enighet mellom partene kan oppnås også for krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, og at de derfor ikke gir sin støtte til forslag som vil pålegge regjeringen å sikre en innføring av dette.

Stortingets mindretall ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmet forslag om at «prinsippet om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal legges til grunn for arbeid på norsk sokkel og i norske farvann». På bakgrunn av drøftelsene mellom partene fremmet de samme partiene et forslag om at «Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for de som har sitt arbeid om bord på forsynings-, beredskaps og ankerhåndteringsfartøyer knyttet til rettighetshavere, operatører og andre som deltar i virksomhet på norsk sokkel som omfattes av petroleumsloven.» Dette forslaget ble nedstemt.

Dnmf ønsker å understreke at vi står ved enigheten som ble fremlagt i det partssammensatte maritime utvalgets rapport. Det er enighet mellom partene om at spørsmålet om norske lønns- og arbeidsvilkår burde reguleres gjennom en avtale mellom partene. Partene er enige om at rettighetshavere, operatører og andre som deltar i virksomhet på norsk sokkel som omfattes av petroleumsloven, må sikre at de som har sitt arbeid om bord på forsynings-, beredskaps-, og ankerhåndteringsfartøyer fortsatt har norske lønns- og arbeidsvilkår. Men som rapporten også påpeker vil ikke en avtale være et alternativ til lovgivning uten at Norsk olje og gass er en del av avtalen.

Dnmf vil påpeke at de enigheter Stortinget i dag har vedtatt om å sikre innføringen av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann må stå som et eksempel for den videre kampen for at dette også skal gjelde på sokkelen. I dag har Stortinget tatt viktige steg på veien, men for Dnmf vil kampen fortsette for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår også skal gjelde for aktiviteten på norsk sokkel.

Stortinget ber regjeringen komme med forslag for å styrke nettolønnsordningen

Et enstemmig Storting ber også regjeringen om å fremme forslag som bidrar til at tilskuddsordningen for norske sjøfolk styrkes og blir mer forutsigbar gjennom lovfesting. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV fremmet forslag om å styrke ordningen i tråd med det partssammensatte utvalgets anbefalinger, men dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Allikevel sender Stortinget i dag et viktig signal om at ordningen må styrkes og gjøres mer forutsigbar for fremtiden.

Alle punktene fra næringskomiteens tilrådning oppnådde flertall i dagens behandling i Stortinget, og kan leses her.

En milepæl i en lang kamp

Da Dnmf begynte å jobbe med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann var dette en sak ingen av partiene på Stortinget stilte seg bak. Vi ble møtt med at dette ville være ulovlig og i strid med internasjonale loven og konvensjoner, at det var proteksjonistisk, at det ville være handelshindrende og hindre tilgangen til internasjonale markeder, samt at det i praksis ville være tilnærmet umulig å gjennomføre. Stortinget har i dag tilbakevist dette. Etter en lang kamp med å sikre flertall for utredninger, for å få all nødvendig fakta på bordet, og sist gjennom et partssammensatt utvalg, så har vi i dag kommet frem til Stortinget sikret et vedtak som omfatter saken. Dette er en milepæl i arbeidet. Samtidig er det mye arbeid som gjenstår og vi fortsetter kampen for at krav om norske lønns- og arbeidsvilkår også skal gjelde på norsk sokkel.

Vi vil sende en takk til våre venner på Stortinget som i dag ga sin enstemmige støtte til å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.